อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) อ.พงศา

 

 

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

 

 

วิทยากร: อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ

 

 

หลักการและเหตุผล
           ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร  แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
           ดังนั้นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม  เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร้างค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ชั้นสูง จึงทำให้นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะไม่สามารถนำนักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง   
          หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร  

 

 


วัตถุประสงค์
     1. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เทคนิค และหลักการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน
     2. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทนที่ถูกต้อง
     3. ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและบริหารค่าจ้างในองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสม
     4. ให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจและทราบแนวโน้มทิศทางการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต
     5. ผู้สัมมนาสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แชร์ข้อมูล  จากผู้เข้ารับการสัมมนาด้วยกัน และสามารถต่อยอดการจัดแผน action planได้เป็นอย่างดี

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?  ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์ก
     2. แนวความคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบันขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
     3. แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)
     4. การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ
     5. เครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process)
         a. การวิเคราะห์งาน และใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description)
     6. การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)
     7. การสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำผลการสำรวจมาใช้ (Salary Survey)
         - แนวทางการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับองค์กร (Salary Structure Designed)
         a. เทคนิคและขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
    8. การนำโครงสร้างเงินเดือนมาเป็นเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)
    9. เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน
        a. การประเมินค่างานต่างๆ เพื่อจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง
        b. การนำค่าตอบแทนในตลาดมาประยุกต์ใช้กับองค์กร
    10. เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
        a. แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
    11. การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ตัน”
        a. การบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน o ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”
        b. Case Study: กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานและจัดทำ JD/JS/competency
        c. Workshop: ฝึกภาคปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง
     12. การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน
     13. การเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างของบริษัทกับตลาดแรงงาน และการปรับค่าจ้าง
     14. ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือนจริง
     15. การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 532 ครั้ง

Engine by shopup.com