โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Business Writing ดร.อิสรกุล

 

Business Writing
 

หลักการและเหตุผล

           เนื่องด้วยบุคคลากรในวงการธุรกิจล้วนมีความสามารถในการเขียน แต่สำหรับการเขียนจดหมาย, อีเมล์ธุรกิจและเอกสารภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะจะต้องมีหลายทักษะเข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นคือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างตรงประเด็น รวมทั้งทักษะการเลือกใช้ รูปแบบ สำนวน และคำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ  อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันดีว่าการเขียนเอกสาร,จดหมายและอีเมล์ธุรกิจที่ดีไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กรเท่านั้น แต่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จเลยทีเดียว   ด้วยเหตุนี้หลักสูตร  Business Writing จึงได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุสู่การเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลในที่สุด

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ขั้นตอนของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยสามารถวางแผน, ลงมือเขียน รวมทั้งตรวจตราความสมบูรณ์ของงานเขียนได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้ รูปแบบ สำนวน และคำศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับโอกาสต่างๆในการเขียนจดหมายธุรกิจ, อีเมล์รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งลักษณะงาน (Job Description), ข่าวแจกสื่อมวลชน (Press Release), จดหมายเชิญ (Invitation), ระเบียบวาระ และ รายงานการประชุมได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคต่างๆที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเขียนเชิงธุรกิจให้เกิดความน่าสนใจ, ความน่าเชื่อถือ, ความกระทัดรัดในการสื่อสารอย่างตรงประเด็น

 

หัวข้อการบรรยาย

หัวข้อที่ 1 ชั่วโมงที่  1-2 

        1. เรียนรู้และฝึกฝนหลักในการสื่อสารความคิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยการเขียน

        2. รวมทั้งการเตรียมตัวตามขั้นตอนต่างๆของการเขียนเชิงธุรกิจ

หัวข้อที่ 2 ชั่วโมงที่ 3-5

        3. ฝึกเขียนจดหมาย,อีเมล์เชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม

          - ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์แจ้งความประสงค์และการตอบการแจ้งความประสงค์

          - ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์เสนอราคา

          - ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์แจ้งให้ชำระค่าสินค้าและบริการ

          - ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์ตอบรับเมื่อผู้เขียนมาร้องเรียน (การปฏิเสธหรือการยอมรับข้อร้องเรียนและแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว)

 หัวข้อที่ 3 ชั่วโมงที่  6 - 7

        4.  ฝึกเขียนเอกสารทางธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ

              - ฝึกเขียนใบแจ้งลักษณะงาน (Job Description)

              - ฝึกเขียนข่าวแจกสื่อมวลชน (Press Release)

              - ฝึกเขียนจดหมายเชิญ (Invitation)

              - ฝึกเขียนระเบียบวาระ และ รายงานการประชุม

        5. เรียนรู้เทคนิคเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเขียนเชิงธุรกิจ                 

              - ฝึกเทคนิคการเขียนให้ตรงประเด็น

              - ฝึกเทคนิคการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ

              - ฝึกเทคนิคการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำต่าง ๆ ในการเขียนเชิงธุรกิจ


25 เมษายน 2563

ผู้ชม 280 ครั้ง

Engine by shopup.com