โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร_อ.เดช

การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร

(Teamwork Excellence)

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

หลักการและเหตุผล

       การทำงานภายในองค์กรจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานของตนเอง เพราะการทำงานไม่สามารถทำหรือคิด พร้อมทั้งดำเนินการได้เพียงคนเดียว แต่ในความเป็นจริงการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือทั้งความคิด การปฏิบัติ การติดต่อประสานงานกับคนอื่นตลอดเวลา ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะสามารถนำพาหรือผลักดันองค์กรให้ไปแนวทางที่ตั้งเป้าไว้ได้ การทำงานเป็นทีมไม่ใช่หมายความเพียงแค่ว่าต้องมีคนหลายๆ คนมาร่วมกันจึงเป็นทีมได้ แต่การที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นมาอยู่รวมกันก็นับว่าเป็นทีมงานแล้วเช่นกัน

      ดังนั้น หลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีม ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันภายในทีม การยอมรับความแตกต่างของบุคคลที่ต้องมาอยู่ร่วมกันทำงานภายในทีม และองค์ประกอบของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะประสานงานหรือจะติดต่อสื่อสารกันอย่างไรให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะตามมาได้ โดยจะเน้นจากกิจกรรมหรือ Workshop ที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมต่อการฝึกปฏิบัติภายในห้อง และนำข้อคิดที่ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแบบเป็นทีม

2. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

3. เพื่อต้องการให้ได้เรียนรู้ถึงหลักการและจิตวิทยาการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือภายในทีม

4. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดมุมมองแนวคิดแบบใหม่ในการทำงานภายในองค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา :

1. ทัศนคติกับการทำงานภายในองค์กร - ให้ทุกคนถ่ายทอดความรู้สึกของการทำงานภายในองค์กรเพื่อรับทราบถึงทัศนคติต่อองค์กร

2. กิจกรรม Workshop “การพัฒนาทัศนคติของการทำงาน”

3. 3 ป. กับการพัฒนาตนเอง

4. อิทธิพลทางความคิด

5. มนุษยสัมพันธ์กับการทำงาน

6. ความหมายและความสำคัญของทีม

7. องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม

8. กิจกรรม “องค์กรจะอยู่หรือพัง” -กิจกรรมที่เน้นให้ทุกคนมองภาพรวมขององค์กรและทีมงานเพื่อให้เห็นปัญหาร่วมกัน

9. การพัฒนาความสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน

10. กิจกรรม Role Play บทบาทสมมติเกี่ยวกับการทำงานภายในองค์กร – ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้เห็นถึงปัญหาของการทำงานของตนเอง และเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

11. ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล

12. การสื่อสารและการประสานงาน

13. กิจกรรม “ทักษะการสื่อสารการสั่งงาน”

14. ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งในการทำงาน

15. กิจกรรม “วงกลมแห่งพลังของทีมงาน” – ให้แต่ละทีมทำงานที่วิทยากรได้มอบหมาย เพื่อให้เห็นถึงความเป็นผู้นำการทำงานและการแก้ปัญหาของการทำงานเป็นทีม อีกทั้งได้เห็นทักษะการทำงานของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน พร้อมให้แต่ละทีมนำเสนอความคิดจากกิจกรรมที่ได้

16. สรุปการบรรยายและกิจกรรมทั้งหมดและถามตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 438 ครั้ง

Engine by shopup.com