อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency อ.สุกิจ

 

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

 

หลักการและเหตุผล
           บ่อยครั้งที่การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี แม้กระทั่งการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน รวมถึงมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหลายๆระบบนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังทำให้ไม่ถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  ไม่ได้พนักงานตามศักยภาพ หรือความรู้ความสามารถที่แท้จริง เป็นเพียงแต่ความรู้ความสามารถที่ไม่ตรงตามศักยภาพที่พนักงานควรจะเป็นหรือควรที่จะเป็นความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ในอนาคต (Competency) นั่นเอง สาเหตุที่เกิดมาจากความไม่ชัดเจน และความไม่ถูกต้องทั้งในรูปแบบ การบริหารจัดการ รวมถึงเทคนิค และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จำเป็นและจะต้องให้ถูกแนวทางและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งเป็นบทบาทหรือหน้าที่ที่ไม่ใช่เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพียงอย่างเดียว หัวหน้างานจำเป็นที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้สัมฤทธิ์ผล และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดไปถึงการเจริญเติบโตขององค์กรได้ในที่สุด

 

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. กระบวนทัศน์ และวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     2. Workshop: ปัญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     3. ความเป็นมาและแนวคิดของ Competency Concept
     4. Competency คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไร ?
     5. การบริหารผลการดำเนินงานของระบบการประเมินผลงานแบบ Competency Based
         - การวางแผนผลการปฏิบัติงาน
         - การให้ข้อมูลป้อนกลับ
         - การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)
         - การพัฒนา และการฝึกอบรม
      6. การวางแผนผลการปฏิบัติงาน
          - ปัจจัยที่ใช้ประเมินผลงาน (Competency และ KPIs)
          - น้ำหนักของปัจจัยที่กำหนดขึ้น (Competency และ KPIs)
          - วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
      7. การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ
      8. ความสำคัญและความล้มเหลวของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
      9. กระบวนการสร้างและที่มาของ Competency –Based Management
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
      10. เทคนิคการคัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency
      11. แนวทางการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency
      12. การพัฒนา และการฝึกอบรม ด้วยการทำแผนพัฒนารายบุคคลหลังการประเมินผลปฏิบัติงาน
           Workshop: การแก้ปัญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 179 ครั้ง

Engine by shopup.com