โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การสร้างทีมงานโดยอาศัยภาวะผูู้นำ

 

การสร้างทีมงานโดยอาศัยภาวะผู้นำ

(Team Building Through Leadership)

 

หลักการและเหตุผล

      ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ ต้องอาศัยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ..... ซึ่งในการสร้างทีมงานนั้น  จะต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี ไม่เน้นความเป็นทีม เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวน เกิดความสับสนทั่วองค์กร และ....ในที่สุด จะนำมาซึ่งความแตกสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้

      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ หัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ ได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่สามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ โดยผ่านการทำกิจกรรม และ Workshop

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างทีมโดยอาศัยภาวะผู้นำ

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: Team Building Framework

1. ความสำคัญของการบริหารคน และ ทีม

- ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคน และ ทีม ที่จำเป็นต้องทราบ

- ทำไม Teamwork จึงไม่ Work

- บริหารงานผ่านทีม

2. กิจกรรม “วงกลมแห่งพลังของทีมงาน” – เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาของทีม ฝึกความเป็นผู้นำ และผู้ตาม รวมถึงการฝึกทักษะการทำงานของแต่ละคน พร้อมให้แต่ละทีมนำเสนอความคิดจากกิจกรรม

3. ลักษณะของทีมงานที่ดี การทำงานร่วมกัน และ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ

- ลักษณะของทีมที่ดี

- อุปสรรคของทีม และ การเอาชนะอุปสรรค

- การสร้างประสิทธิภาพของทีมงาน

- ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

Module 2: Team Efficiency and Development

4. ความสำคัญของลูกทีม และ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน

- ความสำคัญของสมาชิก

- เรียนรู้ และ เข้าใจ ประเภทและพฤติกรรมของลูกน้อง

- การสร้าง และ รักษาสมาชิกที่ดี

- วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของลูกน้อง ทั้งความเก่ง และ ความดี

- กิจกรรม: วิเคราะห์ลูกน้อง

5. การเข้าใจในพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมงาน และ การบริหาร และ การพัฒนา ลูกน้องให้ได้คนเก่ง คนดี มีความซื่อสัตย์ และจริยธรรม

- ความแตกต่างระหว่างบุคคล

- การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของสมาชิก

- และ การพัฒนาศักยภาพลูกน้อง

- กิจกรรม: สร้าง และ พัฒนาสมาชิก ให้เก่งและดี (รวมถึงทัศนคติ)

Module 3: Leadership Style and Team Champion

6. กิจกรรม : คุณเป็นผู้นำที่สไตล์การบริหารทีมแบบใด- เรียนรู้สไตล์ผู้นำ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพนักงาน และ สถานการณ์

7. รูปแบบของหัวหน้า และการปรับตัวเข้าหาลูกน้อง เพื่อสร้างสุดยอดแห่งทีม

8. เทคนิคการทำงานอย่างไรให้เป็นทีมแห่ง Champion

9. กิจกรรม “องค์กรจะอยู่หรือพัง” -กิจกรรมที่เน้นให้ทุกคนมองภาพรวมขององค์กรและทีมงานเพื่อให้เห็นปัญหาร่วมกัน

Module 4: Action Plan

10. ทำ Action Plan

11. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 186 ครั้ง

Engine by shopup.com