โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร สร้างทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างได้ผล

สร้างทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างได้ผล

(Team Building and Group Effectiveness)

“สร้างทีม  ให้สร้างผลงานสูงสุด”

 

หลักการและเหตุผล

       “ทีม” เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยทีมที่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น คนเก่งเพียงใดย่อมสร้างผลงานได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น แต่หลายคนมองว่า การอยู่เป็นฝ่ายเป็นแผนกคือการทำงานเป็นทีมแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง ดังนั้น สิ่งที่ทุกองค์กรต้องเร่งทำ คือ สร้างคนให้สร้างทีม เพื่อให้ทีมนั้นเร่งสร้างผล

      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างทีมให้สร้างผลงาน ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องทีม การพัฒนาทีม การมุ่งเน้นองค์กรมากกว่าคำว่า “ฝ่าย” รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่าง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงได้อย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและกลยุทธ์การสร้างทีมงานในองค์กร ให้สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1. ความหมายของทีม

2. ความเหมือนและความต่างของ “ฝ่าย” และ “ทีม”

3. การเป็นสมาชิกทีมที่ดี

4. กิจกรรม Workshop: พัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิก

5. การเข้าใจในพื้นฐานความแตกต่างของสมาชิกในทีม

6. องค์ประกอบของทีม

7. การสื่อสารและประสานงานในทีม

8. การพัฒนาทีม

9. อุปสรรคของทีม

10. เทคนิคการสร้างทีมให้เป็น Champion

11. การมุ่งเน้น “องค์กร” แทน “ฝ่าย”

12. ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

13. กิจกรรม Workshop: การสร้างทีมให้แข็งแกร่ง

14. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 175 ครั้ง

Engine by shopup.com