อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล


ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

Professional Training Officer Skills

 

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

 

วัตถุประสงค์
     1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร
     2. เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม
     3. เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ประเด็นการสัมมนา
      1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
      2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม
      3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ
      4. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
          - การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
          - การกล่าวเปิดการอบรม
          - การกล่าวแนะนำวิทยากร
          - การกล่าวขอบคุณวิทยากร
          - การกล่าวปิดการอบรม
      5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
     6. การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม
     7. การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม
     8. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
     9. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
     10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
      11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร
      12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
            - การเตรียมการก่อนการอบรม
            - การอำนวยการระหว่างอบรม
            - การจัดการหลังการฝึกอบรม
      13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
            - ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
            - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
            - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
            - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
            - สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
            - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
      14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 266 ครั้ง

Engine by shopup.com