อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ_ดร.พิพัฒน์พล

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

(Negotiation Skills)

 

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองกับคู่สนทนา การจัดการกับข้อโต้แย้งและการสรุปปิดการเจรจาด้วยความใส่ใจอย่างมืออาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะการเจรจาต่อรองกับคู่สนทนา การจัดการกับข้อโต้แย้งและการสรุปปิดการเจรจาด้วยความใส่ใจอย่างมืออาชีพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองกับคู่สนทนา การจัดการกับข้อโต้แย้งและการสรุปปิดการเจรจาด้วยความใส่ใจอย่างมืออาชีพ

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. ความหมายและความเข้าใจหลักของการเจรจาต่อรอง

- รูปแบบของการเจรจาต่อรอง

- การเตรียมตัวในการเจรจาต่อรอง

2. รู้เขา รู้เราด้วยการกำหนดเป้าหมายและกรอบการเจรจาต่อรอง

- การกำหนดวัตถุประสงค์

- การใช้ SMART Rule Negotiation

3. การเตรียมตัวการเจรจาต่อรอง

- การกำหนดประเด็นในการเจรจา

- การประเมินความสูญเสีย ถ้าเจรจาไม่สำเร็จ

- การกำหนดเป้าหมายในการเจรจา

- การกำหนดพื้นที่ในการเจรจาต่อรอง

- Workshop/วิเคราะห์กรณีศึกษา

4. หลักการและวิธีการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

- การเลือกตัวแปรในการเจรจาต่อรอง

- วิธีการเตรียมข้อเสนอ

- วิธีการรับข้อเสนอ

- นำเสนอการเจรจาต่อรอง

- ปิดการเจรจาต่อรอง

- Workshop

5. สไตล์การเจรจาต่อรองและการจัดการกับข้อโต้แย้ง

- แบบคล้อยตาม

- แบบซื้อเวลา

- แบบมุ่งสานประโยชน์

- แบบต่อสู้

- แบบประนีประนอม

- Workshop/การแสดงบทบาทสมมติ

6. เทคนิคการโน้มน้าวและกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

- ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง (Attitude in Negotiation) 

- ด้านองค์ความรู้ในการเจรจาต่อรอง (Knowledge in Negotiation)

- ด้านทักษะการสื่อสารในการเจรจาต่อรอง (Skills for Negotiation)

7. สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
สรุปข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 321 ครั้ง

Engine by shopup.com