โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ_ดร.พิพัฒน์พล

 

เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ
(Effective Presentation Skills)

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการมีบุคลิกภาพด้านต่างๆ สำหรับการนำเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติ ให้เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลที่อยู่หน้าอย่างมืออาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะวิธีการนำเสนอระดับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ต่อกลุ่มผู้ฟังต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจต่อการนำเสนอผลงาน ข้อมูลต่างๆ หรือโครงการ อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. การเสริมสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก

- การฝึกปฏิบัติการยืน การนั่ง การไหว้อย่างมืออาชีพ

- การใช้มือสำหรับบอกทิศทาง

- การใช้สายตากับบุคลที่สนทนา

- การใช้น้ำเสียงแบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ

Workshop 1 การพูดหน้าห้องคนละ 3 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอที่ถูกวิธี

2. หลักการและศิลปะการพูด เพื่อการนำไปใช้กับการทำงาน

- การเตรียมเรื่องพูด (The Preparation)

- การจัดเรื่อง (The Structure of Speech)

- การกล่าวปฏิสันถารกับผู้ฟัง (Greeting the Audience)

- การฝึก-การซ้อมพูด (Rehearsal)

3. ลำดับขั้นตอนของการเตรียมตัวในการนำเสนออย่างถูกวิธี

- การเตรียมตัว (Preparation)

- การวางเนื้อหาการนำเสนอ (Putting Content and Structure)

- การนำเสนอ (Presentation in Practice)

- การสรุปจบการนำเสนอ (Closing the Presentation)

4. การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยการสังเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการนำเสนอ

- การสังเกตสถานที่ที่กำลังนำเสนอ

- การสังเกตการแต่งกายผู้เข้าฟัง

- การสังเกตเครื่องมือ เครื่องใช้ ของประดับต่างๆ

- การใช้ท่าทางต่างๆ ของผู้ฟัง

5. การออกแบบการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม

6. การประเมินวิธีการจัดการนำเสนอ

- การจัดการนำเสนอ (เกริ่นนำ, เนื้อหา, สรุป)

- สื่อในการนำเสนอ (เนื้อหาเอกสาร, ความต่อเนื่องในการนำเสนอ)

- เน้นจุดที่สำคัญของการนำเสนอ

- มีความเป็นเหตุ เป็นผล (ตลอดการนำเสนอ, ให้ข้อแนะนำที่ดี)

- การนำเสนอชัดเจน สมบูรณ์ (มีความต่อเนื่องในการลำดับเนื้อหา)

- การควบคุมเวลา

Workshop 2 ฝึกการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมบริหารรายบุคคลคนละ 10 นาที

7. การแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการนำเสนอ

- หลักการพูดและการนำเสนอ

- การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

- การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

- การดูแลบุคลิกภาพ

- การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการนำเสนอ และจบการนำเสนอในแต่ละครั้ง

- การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง

8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 166 ครั้ง

Engine by shopup.com