โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Problem Solving & Decision Making Skill in Action

Problem Solving & Decision Making Skill in Action

ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

 

หลักการและเหตุผล
               การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา  แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริง  การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้


วัตถุประสงค์

1. สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

2. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หัวข้อการบรรยาย

Module 1 :  Thinking Skill in Action

- การคิดอย่างเป็นระบบที่จะต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

- มิติที่ 1 : Analytical Thinking

- มิติที่ 2 : Logical Thinking

- มิติที่ 3 : Creative Thinking : Workshop

Module 2 : Learning in Action for Problem Solving

- ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)

- ระบุสาเหตุของปัญหา --> Cause

Workshop : Note Diagram

- ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause

Workshop : Relation Diagram

- ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา -->Root Cause

     Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)

Module 3 : Learning in Action for Decision Making

- พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure

Workshop :  Tree Diagram

- ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลำดับทางเลือก

Workshop :  1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)  

                      2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)

- ตรวจวัดความก้าวหน้า

-กำหนดจุด PNR (Point of No Return)

-ทางเลือกสำรอง (Scenario Alternative)

Module 4 : Learning in Action for Managerial Problem

- การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ

- ปัญหา : ประจำ ,ไม่สม่ำเสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤติ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง

 

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 192 ครั้ง

Engine by shopup.com