อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน_พงศา

 

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน

กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการ เพื่อการบริหารงานบริหารคน

(ป้องกัน – เสริมสร้าง – บังคับใช้)

(Integrated of discipline management)

 

 
วิทยากร: อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ

 

หลักการและเหตุผล
         ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีบทบาทในการบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้อง และยังต้องบริหารคนในหน่วยงาน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กร หากพนักงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานขาดความมีวินัยเมื่อใด ย่อมส่งผลกระทบต่องานอย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้จัดการ/หัวหน้างานจะต้องทำหน้าที่เป็น HR for Line ในการบริหารวินัยพนักงานในหน่วยงานของตนเองเพื่อมิให้เกิดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์และไม่ให้เกิดผลกระทบต่องานของหน่วยงาน ซึ่งแบบอย่างของการบริหารที่ดีคือการบริหารวินัยแบบบูรณาการ ด้วยกระบวนการป้องกัน  เสริมสร้างพัฒนา และการบังคับใช้ แต่สิ่งที่ท้าทายของผู้จัดการ/หัวหน้างานคือ  การบริหารวินัยอย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย มีความเหมาะสมเป็นธรรม และทำให้พนักงานเกิดความยอมรับในที่สุด อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและกฏหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารวินัยอย่างสร้างสรรค์

 

 


วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดและการปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารวินัยพนักงานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
     2. เพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้จัดการ/หัวหน้างานงาน ปฏิบัติต่อลูกน้องด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีความมั่นใจในการบังคับทางวินัยพนักงาน
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคสามารถนำไปใช้ในการบริหารวินัย เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำวันได้จริง และก่อเกิดประโยชน์แก่งานขององค์กรหรือหน่วยงาน

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. นายจ้างคือใคร ? ทำไมผู้จัดการ / หัวหน้างาน ต้องรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
     2. ความหมายและความสำคัญของการบริหารวินัย
     3. ปัจจัยส่งเสริมวินัย และเหตุบั่นทอนวินัย
     4. การบริหารวินัยแบบบูรณาการ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
     5. การเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานมีวินัยการทำงาน
     6. การพิจารณาขอบเขตการบังคับใช้มาตรการวินัยกับพนักงาน
     7. ทักษะที่ต้องใช้เมื่อมีปัญหาวินัยพนักงานเกิดขึ้นในหน่วยงาน
     8. กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการที่ควรรู้ อาทิ
         - การจ้างแรงงาน สัญญาจ้าง สภาพการจ้าง การทดลองงาน
         - สิทธิและหน้าที่ของหัวหน้างานและลูกน้อง
         - วันเวลาทำงาน วันหยุด และวันลา
         - ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
         - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
         - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาพักร้อน
         - มาตรการทางวินัย ประเภทของการลงโทษทางวินัย มีอะไรบ้าง และมีกระบวนการอย่างไร
         - การเลิกจ้างและการบอกกล่าวล่วงหน้า
         - เทคนิคการเขียนหนังสือเตือน  การดำเนินการตักเตือน และการลงโทษวินัยพนักงาน 
         - ฯลฯ
      9. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ล่าสุด 2560 อาทิ
         - การใช้แรงงานเด็กและเพิ่มเติมบทลงโทษนายจ้าง
         - กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท
         - บทบัญญัติเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
         - บทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ
         - เพิ่มบทกำหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ
         - การเตรียมการเรื่อง การเกษียณอายุพนักงาน เพื่อรองรับกฎหมายใหม่
     10. เรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยตามมาตรา 119 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลิกจ้าง
          1. การทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
          2. การจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
          3. การประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
          4. การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน
          5. การละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันควร
          6. ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ ต้องทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
        - การบริหารพนักงานกรณีที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน
        - วิธีปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
        - workshop: ฝึกปฏิบัติการทดลองทำหน้าที่ตัดสินวินัยพนักงาน กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

            การวิเคราะห์ปัญหาวินัยพนักงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 293 ครั้ง

Engine by shopup.com