อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก อ.สุกิจ

 

หลักสูตร ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก

Proactive for HRM & HRD Skill

 

 
วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

 

หลักการและเหตุผล
         องค์กรจะพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน มีความสำคัญที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถ โดยเฉพาะปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของบุคคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรว่าจะมีการจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD&HRD) ไปในทิศทางหรือแนวทางแบบไหนที่จะสามารถรองรับการปรับตัว และการเตรียมพร้อมทางด้านศักยภาพของบุคคลให้มากขึ้นในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันทางธุรกิจในเชิงรุก ทันเวลา ทันเหตุการณ์และล่วงหน้า ได้พร้อมไปกับการพัฒนา การเติบโต เกิดความมั่งคั่ง นำพาองค์กรไปสู่ความเจริญในที่สุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการต่างๆ ในด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืน

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. อะไรคือการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)
          Workshop: ค้นหาปัญหาที่มีมานานของงานด้าน HR
     2. บทบาทหลักของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) เชิงรุก
     3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล (HR) เชิงรุก
     4. กระบวนทัศน์ของ HR (Paradigm Shift in HR)
     5. วงจรทิศทางการขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคล (HR)ไปสู่ระดับองค์กร
     6. ปัญหาจากการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM&HRD)
     7. ความสำคัญ และรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
     8. 4 มิติสำหรับการเพิ่มประสิทธิผลที่เกี่ยงโยงกับ (HR)
         - Competency Concept
         - Human Capital Management
         - People and Team Management
         - Organization Development
      9. 6+2 มิติงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ในเชิงรุก
     10. กลยุทธ์ทิศทางของงานด้านทรัพยากรบุคคล(HR)ทั้งระบบ
     11. วิเคราะห์ศักยภาพที่จำเป็นต้องพัฒนาสำหรับบุคคลากร
           Workshop: วิเคราะห์แต่ละมิติงานด้าน (HR) ในเชิงรุก

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 130 ครั้ง

Engine by shopup.com