โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร_อ.สุกิจ

การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

IDP to Drive the Company Goals

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

หลักการและเหตุผล

        การจัดทำ Competency ที่ผ่านมาในองค์กรของแต่ละองค์กรนั้น ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการสร้างระบบ Competency – Based Model มาก่อนเพียงแต่เป็นการจัดทำ Competency โดยวิธีดูจาก JD ลักษณะงานที่เก็บไว้ หรือบางครั้งก็ใช้วิธีการวิเคราะห์เองจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และบางครั้งก็ใช้วิธีกำหนดโดยผู้บริหารสูงสุดในองค์กร แต่แนวทางการจัดทำ Competency ที่ได้ผลและถูกต้องจะต้องมีการกำหนด Competency ร่วมกันแล้วแต่ว่าจะเป็นประเภท Competency ในแบบไหน ลักษณะใด ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนา Competency โดยการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยการกำหนด Competency ที่องค์กรต้องการ  เป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็น Need มากกว่า Want ที่เป็นรูปแบบเดิมๆที่ไม่ได้ตอบโจทย์และไม่ได้แก้ปัญหาการพัฒนาทางด้านบุคคลได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง


วัตถุประสงค์

1. ทำให้รู้และมีความเข้าใจในการกำหนด Competency ในองค์กรได้อย่างถูกต้องชัดเจน
2. ใช้เป็นแนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
3. การทำแผนพัฒนารายบุคคลให้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยาย

1. คนที่ “ดีและเก่ง” พิจารณาจากอะไร และอย่างไร ?

2. HRD จะดีได้ การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ต้องโดนใจ

Workshop : ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

3. การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นคนที่ “ดีและเก่ง”

4. ทำไมการกำหนด Competency ร่วมกันถึงเป็นวัตถุประสงค์องค์กร

5. เทคนิคการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) ด้วย CBM

6. ขั้นตอนการกำหนด Core Competency เชิงปฏิบัติ

7. ขั้นตอนการกำหนด Managerial / Functional Competency เชิงปฏิบัติ

8. การประเมิน Competency และการกำหนดระดับความคาดหวัง

9. การวิเคราะห์หา Competency Gap Assessment (CGA) (การประเมินหาช่องว่างความสามารถ)

10. การติดตามและประเมินผลการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

11. Competency Dictionary & Case Study (CBM)

Workshop : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) ด้วย CBM

12. สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท

 

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 141 ครั้ง

Engine by shopup.com