อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)”_ดร.เรวัตร์

 

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 

 

 วิทยากร: ศาสตราภิชาน ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์

 

 

หลักการและเหตุผล
         การบริหารความเสี่ยง เป็นการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือล้มเหลวดังนั้นเพื่อควบคุมให้ระดับความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งบริษัทและเป้าหมายนโยบายของบริษัท

 

 

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
      2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปฏิบัติในการจัดทำแผนงานหลักและแผนการปฏิบัติขององค์กรได้   อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
      3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ   องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
      1. การบริหารความเสี่ยงคืออะไร
      2. ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง
      3. การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
      4. การประเมินระบบบริหารความเสี่ยง
      5. การประมูลค่าและการวัดผลงานทางธุรกิจ
      6. กรณีศึกษา และการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง
      7. สรุปคำถาม-คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 172 ครั้ง

Engine by shopup.com