โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม_อ.สุกิจ

การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม

Cost Reduction for Organization Change

           

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

หลักการและเหตุผล

        กลยุทธ์อีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลกำไรนอกจากการเพิ่มยอดขาย การเพิ่มราคา และไม่มีผลกระทบกับผู้บริโภคภายนอกเป็นกระบวนการจัดการบริหารกันเองภายในองค์กร โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่ายและทุกคนในองค์กร นั่นก็คือ การลดต้นทุน หรือการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะของตลาดโดยรวมของสินค้าที่อยู่ในช่วงขาลง การลดต้นทุนจะทำให้องค์กรอยู่ได้โดยไม่ขาดทุน ยึดโอกาสในการดำเนินธุรกิจเพื่อรอโอกาสที่ตลาดจะกลับมาสดใสอีกครั้ง เพราะการลดต้นทุนไม่ใช่การลดวัสดุ อุปกรณ์ กำลังการผลิต หรือบุคลากร แต่เป็นการใช้สิ่งมีอยู่นั้นให้คุ้มค่าที่สุด ไม่ได้ลดคุณภาพสินค้าและบริการ สิ่งไหนสามารถลดขั้นตอน ลดเวลาได้ ก็ควรลด พึงระลึกเสมอว่าขั้นตอนมาก เวลามาก ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เป็น ต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ แนวทาง การลดต้นทุนก็คือการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ที่จะนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในแต่ละหน่วยงานในองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1. สามารถเรียนรู้ และรับแนวทางการลดต้นทุนและการลดค่าใช้จ่าย

2. สามารถนำเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการลดค่าใช้จ่ายที่มีต่อตนเองและองค์กรได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 

หัวข้อการบรรยาย

Module 1 : Cost Reduction Overall Concept

- การลดต้นทุนกับการลดค่าใช้จ่าย

- Workshop : ปัญหาของการลดต้นทุน

- ความสำคัญและประโยชน์ของการลดต้นทุน

- พื้นฐานของการเพิ่มผลกำไร

(Save 1 Cost Increase 1 Profit)

- การวิเคราะห์ต้นทุนและรู้จักกับต้นทุน

- การลดต้นทุนมีอะไรบ้างและสาเหตุที่ต้นทุนลดไม่ได้

- โครงสร้างและแผนการลดต้นทุนทั้งองค์กร

- เลือกลดค่าใช้จ่ายชนิดใดก่อน

- ความสิ้นเปลืองมาจากไหนในองค์กร

- ความสิ้นเปลือง 7 ประการในองค์กร

- ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing)

Module 2 : Cost Reduction Process & Classification

- เจาะลึกกระบวนการลดต้นทุน

- การลดต้นทุนด้านการขายและการบริการ

- การลดต้นทุนด้านบุคลากร

- การลดต้นทุนด้านบัญชี และการเงิน

- การลดต้นทุนด้านปฏิบัติการ

- การลดต้นทุนโดยภาพรวมทั้งองค์กร

- สาเหตุต่างๆที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นที่มีผลต่อการลดค่าใช้จ่าย

- Workshop : สร้างโมเดลจากสถานการณ์จริงของแต่ละหน่วยงาน

                 ในด้านการลดต้นทุน

 

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 203 ครั้ง

Engine by shopup.com