โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน_อ.สุกิจ

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

หลักการและเหตุผล

       บ่อยครั้งที่การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี แม้กระทั่งการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน รวมถึงมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหลายๆระบบนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังทำให้ไม่ถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  ไม่ได้พนักงานตามศักยภาพ หรือความรู้ความสามารถที่แท้จริง เป็นเพียงแต่ความรู้ความสามารถที่ไม่ตรงตามศักยภาพที่พนักงานควรจะเป็นหรือควรที่จะเป็นความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ในอนาคต (Competency) นั่นเอง สาเหตุที่เกิดมาจากความไม่ชัดเจน และความไม่ถูกต้องทั้งในรูปแบบ การบริหารจัดการ รวมถึงเทคนิค และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จำเป็นและจะต้องให้ถูกแนวทางและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งเป็นบทบาทหรือหน้าที่ที่ไม่ใช่เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพียงอย่างเดียว หัวหน้างานจำเป็นที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้สัมฤทธิ์ผล และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดไปถึงการเจริญเติบโตขององค์กรได้ในที่สุด

                    

วัตถุประสงค์

1. ความรู้ ความเข้าใจในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระบบ ในรูปแบบของ Competency Based ในแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้าน Competency – Based Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถสื่อสาร และบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานที่มีความเข้าใจ มีส่วนร่วมในแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

4. ต่อยอดการพัฒนาด้านเทคนิค และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ถูก แนวทาง วิธีการ และมีความชัดเจนมากขึ้น

5. เพิ่มศักยภาพในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตรงกันกับที่องค์กรต้องการและคาดหวังไว้ได้

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. กระบวนทัศน์ และวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Workshop : ปัญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. ความเป็นมาและแนวคิดของ Competency Concept

3. Competency คืออะไร ?  และมีความสำคัญอย่างไร ?

4. การบริหารผลการดำเนินงานของระบบการประเมินผลงานแบบ Competency Based

5. การวางแผนผลการปฏิบัติงาน

6. การให้ข้อมูลป้อนกลับ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)

8. การพัฒนา และการฝึกอบรม

9. การวางแผนผลการปฏิบัติงาน

10. ปัจจัยที่ใช้ประเมินผลงาน (Competency และ KPIs)

11. น้ำหนักของปัจจัยที่กำหนดขึ้น (Competency และ KPIs)

12. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

13. การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ

14. ความสำคัญและความล้มเหลวของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

15. กระบวนการสร้างและที่มาของ Competency –Based Management

16. ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

17. เทคนิคการคัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency

18. แนวทางการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency

19. การพัฒนา และการฝึกอบรม ด้วยการทำแผนพัฒนารายบุคคลหลัง

20. การประเมินผลปฏิบัติงาน

Workshop : การแก้ปัญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 64 ครั้ง

Engine by shopup.com