โปรโมชั่น

ดูหน้า

วิทยากร ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล

Professional Lecturer      
อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล

 

ประวัติการศึกษา    
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์
ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย                                                                     
ปริญญาโท         คณะนิเทศศาสตร์   ม. ศรีปทุม
ปริญญาตรี          คณะนิติศาสตร์      ม. รามคำแหง
หลักสูตรพิเศษ คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ ไทย-ญี่ปุ่น

 

ตำแหน่งงาน

 • เป็นวิทยากรอิสระรับจัดฝึกอบรมและบรรยายวิชาการเป็นปีที่ 30
 • เป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด
 • เป็นที่ปรึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษ       บริษัท มหาภาคมีเดีย จำกัด
 • เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ฟรีทั่วประเทศเป็นปีที่ 21

 

กิจกรรมทางสังคม

 • ได้รับ โล่บัณฑิตดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำ สภาผู้แทนราษฏร
 • ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
 • ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สหัทยานาวี จากกองทัพเรือ
 •  เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ประจำ สภาผู้แทนราษฏร
 • ได้รับเกียรติเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของ กองทัพอากาศ ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการกองทัพอากาศ
 • เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ คณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภา  ผู้แทนราษฏร
 • ได้รับเสาเสมาธรรมจักรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 

ประสบการณ์

     วิทยากรนักบรรยาย  ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ   อาจารย์ [พิเศษ]โรงเรียนสยามธุรกิจ

     อาจารย์ [พิเศษ]มหาวิทยาลัย เกริก  นักเขียนคอลัมน์ อมิตตยุทธ์นิตยสาร คู่แข่ง

     นักเขียนคอลัมน์ Get Ideaนิตยสาร BOSS นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว วิทยุ FM 97  

     นักจัดรายการตอบปัญหาชีวิต วิทยุ FM 94 นักจัดรายการ ลูกทุ่งไทยเข้าใจคิดวิทยุ FM 95

     ผู้ดำเนินรายการ สภากีฬาสถานีวิทยุ FM 90 นักพูดรายการ ทีวีวาที ที.วี. ช่อง 9

     นักพูดรายการพลังแผ่นดินที.วี. ช่อง 11 ผู้ดำเนินรายการ ได้ขำได้คิดไททีวี ช่อง 2

 

การติดต่อ    โทรศัพท์ 0-2615-4499, 0-2615-4477-8   Email : hipotraining@hotmail.com ,http://hipotraining.co.th/


19 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 232 ครั้ง

Engine by shopup.com