HIPO Training

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 616 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
10 ต.ค. 2561

Professional Customer Service

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ต.ค. 2561

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ต.ค. 2561

Excellent Leadership

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 ต.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขาย

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ต.ค. 2561

Sales Supervisor & Area Manager

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 ต.ค. 2561

เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ต.ค. 2561

Customer Complaint Management

ดร.พิพัฒน์พล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ต.ค. 2561

Service beyond Expectation

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ต.ค. 2561

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ต.ค. 2561

ศิลปะการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ต.ค. 2561

หลักสูตรอบรม TEAM SPIRIT

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ต.ค. 2561

หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com