โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร หัวหน้างานมือโปร ในยุค 4.0 (Supervisor Skill 4.0)

หลักสูตร : หัวหน้างานมือโปร ในยุค 4.0

 (Supervisor Skill 4.0)

วิทยากร : อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

 

หลักการและเหตุผล:
           สำหรับในยุคปัจจุบันการเป็นหัวหน้างาน หรือผู้นำในองค์กร ต้องยอมรับว่า หนักกว่าในอดีตมากซึ่งอาจเป็นไม่ยากเพราะองค์กรอาจมีโครงสร้างหรืออายุงานมาพิจารณา มีตำแหน่งก็สั่งงานให้ลูกน้องทำตาม แลไม่ได้ฝึกให้ลูกน้องได้คิดเอง แต่ปัจจุบันผู้บริหาร หัวหน้างานต้องพัฒนาตนเองหลายด้าน มากกว่าในอดีต  การที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับ การสร้างศรัทธาในตัวหัวหน้างาน การมีทัศนคติที่ดี การใช้คำพูด การทำงานเป็นทีม หัวหน้างานต้องมีเป้าหมายและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน  และความสำเร็จขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายหรือนโยบายองค์กรให้ได้
           การเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดีต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เราต้องใช้ทักษะหลายด้าน ทั้งการบริหารทีมงาน เข้าใจนโยบายองค์กร ภาวะผู้นำ การทำผลงานให้ยอดเยี่ยม ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การบริหารทีมงาน การมีคุณธรรม  จริยธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง

 

วัตถุประสงค์
      1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหัวหน้างานแนวใหม่ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของการบริหารในยุค 4.0 การเป็นหัวหน้างานที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
      2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานหรือการคิดบวกเพื่อการทำงานเชิงรุกให้ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
      3. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ การเป็นผู้บริหารหรือหรือหัวหน้างานต้องมี 3 เก่ง 1.เก่งงาน 2.เก่งคนเก่งคิดรวมถึงการสร้างแรงจูงใจต่อผู้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายได้
      6. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสาร การมอบหมายงาน การติดตามงาน การประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม
     1. เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรและใครมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กร
     2. เรียนรู้ความหมายและความสำคัญหัวหน้างานแนวใหม่ ภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่ของการบริหาร การเป็นหัวหน้างานที่ดีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
     3. เรียนรู้ปัญหาที่พบบ่อยในความเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานในปัจจุบัน
     4. เรียนรู้และเข้าใจถึงการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานหรือการคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานเชิงรุกให้ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
     5. การเรียนรู้คุณสมบัติของผู้นำทีดี 3 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และภารกิจ 3 รู้  ที่ผู้นำควรที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ
     6. เรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี (การบังคับบัญชาที่ดี การวางตนเอง การสร้างสัมพันธ์ ความผูกพันที่ดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กร)
     7. เรียนรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีม (ร่วมใจ  ร่วมคิด ร่วมทำ) การแก้ไขปัญหาในการทำงาน
     8. เรียนรู้วิธีการวางแผนปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
     9. เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่ดี การสอนงาน การประสานงาน  การประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานสำเร็จตามเป้าหมาย
     10. สรุป ถาม ตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 086-318-3151
E-mail : hipotraining@gmail.com
www.hipotraining.co.th


06 มีนาคม 2567

ผู้ชม 174 ครั้ง

Engine by shopup.com