โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

ฝึกอบรมหลักสูตรอบรม เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

หลักสูตรอบรม
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

 

หลักการและเหตุผล

  ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และแสดงถึงข้อเท็จจริงเหตุผลการพิจารณาของที่ประชุม หรือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รายงานการประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร และเพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป 

  ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้ง International Meeting และ Local Meeting ให้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ทำให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่า

 

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการบริหารงานประชุมอย่างละเอียด
  2.เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานประชุมตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการประชุม
  3.ฝึกฝนการร่างวาระการประชุม การจดบันทึก การเขียนรายงานการประชุมหลากหลายรูปแบบ
  4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
  1.บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประชุม
  2.คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการหรือธุรการในที่ประชุม
  3.การประชุมแบบทางการ และไม่เป็น
  4.รูปแบบของรายงานการประชุม
  5.การจดบันทึกการประชุมการจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม

  • การจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม
  • การจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ
  • การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล

   6.หลักการเขียนรายงานการประชุม

  • ใจความสำคัญ
  • ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน
  • การเรียงลำดับวาระการประชุม
  • การเขียนคำพูดโต้แย้ง
  • การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ
  • -การเขียนเวลา การติดตาม และสถานการณ์ดำเนินการของแต่ละวาระการประชุม

   7.คำศัพท์ สำนวน ภาษาทางธุรกิจที่ควรศึกษา
   8.สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุม
   9.สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจด

และสรุปรายงานประชุม
  10.กรณีศึกษา และถามตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

การติดต่อ: 086-318-3151
E-mail : hipotraining@hotmail.com
www.hipotraining.co.th


08 มีนาคม 2567

ผู้ชม 264 ครั้ง

Engine by shopup.com