โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

การทำการตลาด Branding, Marketing Tools and Strategy

Branding, Marketing Tools and Strategy

 

หลักการและเหตุผล

ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกปี การตลาดที่เคยประสบความสำเร็จในอดีต อาจเป็นเพียงอดีต จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและคู่แข่งขันอื่นๆ เราปล่อยให้คู่แข่งแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไปเรื่อยๆ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องลุกขึ้นมาตระเตรียมอาวุธครบมือ พร้อมแผนและกลยุทธ์การตลาดขั้นเทพ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามทางการตลาด (Marketing War) เข้าแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดให้กับธุรกิจ โดยทำความเข้าใจโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า การสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า การสร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อพิชิตความได้เปรียบในการแข่งขันในสายตาของลูกค้า จนส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จได้

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถสร้างความแตกต่างเชิงการตลาด และสามารถสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในด้านนี้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการเรื่อง การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดและเข้าใจการตลาดเชิงกลยุทธ์ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับ
สภาพตลาดและการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได้

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: Brand is forever

1. ความหมายและความสำคัญของ “Brand”

2. คุณค่าแห่ง “Brand” (Brand Equity)

3. การสื่อสาร “Brand”  สู่ท้องตลาด (Brand Communication) ให้ประสบความสำเร็จ

4. สร้าง และ รักษา “Brand” ให้ครองใจผู้บริโภคตราบนานเท่านาน

5. กิจกรรม : “Forever Brand”

Module 2: ทำความรู้จักกับ IMC (Integrated Marketing Communication)

6. กรอบแนวคิดและความหมายของ IMC

7. ทำไมต้องใช้ IMC?

8. วิธีการตั้งเป้าหมาย IMC ให้เหมาะกับธุรกิจ

9. รู้จักประเภทของ IMC

10. นานา IMC CASE STUDY ที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ

Module 3: เจาะลึก…กลยุทธ์การทำ IMC

11. กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดด้วย IMC ให้ประสบความสำเร็จ

  • การขาย และ การตลาด
  • การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • Brand

12. กิจกรรม :  “IMC STRATEGY CONTEST”

13. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ IMC ให้ประสบความสำเร็จในองค์กร

14. สรุป คำถามและคำตอบ- การนำความรู้ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้กับองค์กร

 


18 มีนาคม 2567

ผู้ชม 137 ครั้ง

Engine by shopup.com