โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร First Step Manager (อบรม 26 ก.ค. 2567)

หลักสูตร First Step Manager (อบรม 26 ก.ค. 2567)

First Step Manager

(ผู้จัดการมือใหม่)

 

วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร

วิทยากรประจำ บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ 
วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ
หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

26 กรกฎาคม 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                                                                                    

หลักการและเหตุผล

     ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารลูกน้องให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

     ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรีมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่

   3.เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารลูกน้องให้ได้ใจและได้งาน

   4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงาน สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการฝึกอบรม
/สัมมนา:
  1.เรียนรู้บทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
      • ต่อองค์กร
      • ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
      • ต่อเพื่อนร่วมงาน
  2.ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
      • การบริหารคน
      • การบริหารงาน
  3.ความสามารถสำคัญในบริหารงานในฐานะหัวหน้า (Competency)
  4.การปรับตัว...เตรียมตัว...เตรียมพร้อม
      • ทำอย่างไรให้หัวหน้า..ลูกน้อง..เพื่อนร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหน้ามือใหม่
  5.ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับหัวหน้ามือใหม่ (พร้อมแนวทางแก้ปัญหา)
  6.เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและการผูกมิตร
      • ทำไมต้องเข้าใจลูกน้อง
      • เรียนรู้ Style ลูกน้อง
      • วิธีการเข้าถึง...เข้าใจลูกน้องต้องทำอย่างไร
      • สิ่งที่หัวหน้าควรเข้าใจลูกน้องมีกี่ประการ
      • จิตวิทยาการผูกใจลูกน้อง
  7.เทคนิคการวางแผนงาน
  8.เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และการสอนงาน
  9.การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
  10การจูงใจและการชมเชย
      • ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน
      • ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
  11.หลักการและวิธีการประเมินผลงานที่ดี
      • ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงาน
  12.การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ
      • ตัวอย่างและขั้นตอนการกล่าวตักเตือนและบทลงโทษ
  13.สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

13 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 1179 ครั้ง

Engine by shopup.com