โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความProfessional Training Officer (อบรม 21 มี.ค.67)

Professional Training Officer (อบรม 21 มี.ค.67)

Professional Training Officer

ทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิควิธีการมุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวางแผนโครงการและการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีของการจัดอบรม และประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม

3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ

4. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

5. การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม

6. การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม

7. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม

8. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น

9. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา

10. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร

11. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)

  • การเตรียมการก่อนการอบรม
  • การอำนวยการระหว่างอบรม
  • การจัดการหลังการฝึกอบรม

12. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)

  • ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
  • วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
  • เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
  • แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
  • สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
  • รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร

13. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร

สรุปผล ถาม – ตอบ ข้อสงสัย

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

 โปรโมชั่นพิเศษ !!! สมัคร 1 ที่นั่ง แถมฟรี 1 ที่นั่ง ทันที ราคาเดียวเท่านั้น!!!

ราคาค่าอบรมปกติ ( 1 ท่าน แถม 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   7,700.00

    539.00

       231.00

  8,008.00

               8,239.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

30 มกราคม 2567

ผู้ชม 601 ครั้ง

Engine by shopup.com