โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตรอบรม เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 30 ก.ค. 67)

หลักสูตรอบรม เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 30 ก.ค. 67)

หลักสูตรอบรม
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

 

วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

(วิทยากรใช้ภาษาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่มีศัพท์หรือคำยากๆ แตกต่างจากด๊อกเตอร์ทั่วไป)

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันฝึกอบรมมากมาย

 

30 กรกฎาคม 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

**สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การจัดทำและเขียนรายงานการประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ........ เพราะรายงานการประชุมเป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยบันทึกว่าที่ประชุมมีมติหรือความเห็นเป็นอย่างไร และ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องดำเนินการตามมติ หรือ ความเห็นที่ปรากฏในรายงานการประชุมอย่างไร ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำและเขียนรายงานการประชุมต้องมีทักษะด้านการฟัง การวิเคราะห์ การจดบันทึก และ การสรุปประเด็นสำคัญ จนสามารถถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นออกมาเป็นรายงานการประชุมได้
หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงการเขียนรายงานการประชุมโดยใช้รูปแบบที่ถูกต้อง และ การใช้ภาษาอย่างเหมาะสม โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ประยุกต์ขึ้นโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการจัดทำและเขียนรายงานการประชุม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการจัดทำรายงานการประชุม และ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิค วิธีการเขียนรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานการประชุมได้โดยกระชับ และ เข้าใจง่ายในระยะเวลาอันสั้น
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1: เรียนรู้และเข้าใจเรื่องการประชุม...เพื่อจัดทำและเขียนรายงานการประชุมให้สัมฤทธิ์ผล
1.ความรู้ทั่วไปเรื่องการประชุม
2.ระดับของการประชุม

• ประชุมระดับองค์กร หรือ ระดับผู้บริหาร
• ประชุมระดับฝ่าย/แผนก
• ประชุมระดับปฏิบัติการ
3.องค์ประกอบของการประชุมที่ผู้จัดทำรายงานประชุมจำเป็นต้องรู้ !!!
• เรื่องในการประชุม
- วาระการประชุม (Agenda)
- หัวข้อวาระการประชุม
- สถานที่จัดประชุม
- วันที่จัดประชุม
- ระยะเวลาในการจัดประชุม
• ผู้เข้าร่วมประชุม
- ประธาน
- เลขานุการ
- ผู้เข้าร่วมประชุม
- ผู้จดบันทึกการประชุม
- ผู้สังเกตการณ์
- อื่น ๆ
• อื่น ๆ เช่น รูปแบบห้อง เอกสารประกอบอื่นๆ สื่อที่ใช้ในการประชุม
4.กิจกรรม Workshop เข้าใจเรื่องการประชุม เพื่อจัดทำและเขียนรายงานการประชุมให้สัมฤทธิ์ผล
Module 2: กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม
6.การเตรียมตัวและวางแผนการเขียนรายงานการประชุม
• ก่อนเขียน – เตรียมตัวและวางแผน
• ขณะเขียน - เขียนอย่างตั้งใจ ลงรายละเอียด และ ทบทวน
• หลังเขียน - พัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น
7.กิจกรรม Workshop: วางแผนการจัดทำรายงานการประชุมอย่างเหมาะสม
8.รูปแบบการจดบันทึกเพื่อเขียนรายงานการประชุม
• การจดแบบละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม
• การจดแบบย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ
• การจดแบบสรุปในที่ประชุม
9.ลักษณะของการเขียนรายงานการประชุมที่ดี
• เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน เข้าใจง่าย
• ข้อมูลครบไม่ตกประเด็นที่สำคัญ
• ภาษาเข้าใจง่ายไม่วกวน ตรงประเด็น
10.สุดยอด 4 ทักษะจำเป็น !!! ที่ผู้เขียนรายงานการประชุมต้องมี
• การฟัง
• การคิดวิเคราะห์
• การเขียน / จดบันทึก
• การสรุปความ
11.กิจกรรม Workshop : ฝึกปฏิบัติทักษะจำเป็น เพื่อการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
12.เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
• การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ทำการประชุม
• การค้นหาและจับประเด็นสำคัญ
• การเรียบเรียงเนื้อหาการประชุม
• การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และ เหมาะสม
13.กิจกรรม Workshop : ฝึกปฏิบัติ “การเขียนรายงานการประชุม”
14.สรุปและทบทวนการเขียนรายงานการประชุมก่อนนำเสนอ
15.ประเด็นและปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม
• แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี
16.สรุป คำถาม – คำตอบ (Q & A )

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

17 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 810 ครั้ง

Engine by shopup.com