โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความCustomer Engagement (อบรม 14 ส.ค.67)

Customer Engagement (อบรม 14 ส.ค.67)

Customer Engagement

วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

(วิทยากรใช้ภาษาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่มีศัพท์หรือคำยากๆ แตกต่างจากด๊อกเตอร์ทั่วไป)

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

 

14 สิงหาคม 2567

  09.00 – 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

Customer Engagement (CE) หรือ การสร้างความผูกพันกับลูกค้านั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจ เพราะ สามารถสร้างความพอใจ ความประทับใจให้กับลูกค้า และ ยังสามารถสร้างความจงรักภักดีในการเป็นลูกค้าต่อไป อย่างไรก็ตามการสร้าง CE นั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำอย่างไรนั้น หลักสูตรนี้ มีคำตอบ!!!!!!!!

หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคในเข้าใจตัวตนของลูกค้า สามารถวิเคราะห์ความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ และ สามารถสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยผ่านการทำกิจกรรม Role Playและ การทำ Workshop เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหา ความต้องการของลูกค้าได้ และ สามารถตอบสนอง จนสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

2. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Relationship) ได้อย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นความผูกพัน

3. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1:  เรียนรู้ และ เข้าใจลูกค้า อย่างรวดเร็ว

1. พฤติกรรม และ ความต้องการของลูกค้า ระดับภาพใหญ่ (Macro)

2. พฤติกรรม และ ความต้องการของลูกค้า ระดับบุคคล (Micro)

3. ยุทธวิธี.......การวิเคราะห์ความต้องการของ ลูกค้าที่รู้จัก และ  ลูกค้าที่ไม่รู้จักมาก่อน

  • การถามอย่างแยบยล
  • การสังเกต และ
  • เทคนิคอื่นๆ

4. กิจกรรม ระดมสมองค้นหา ความต้องการลูกค้า

Module 2:  ตีแตก.......ประเภทของลูกค้า และ ตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า

5. ลูกค้ามีกี่ประเภท.......แต่ละประเภทเป็นอย่างไร

  • วิเคราะห์ประเภทลูกค้า
  • การรับมือสำหรับลูกค้าแต่ละประเภท

6. สร้างเสน่ห์ และ เสริมเทคนิคการรับมือกับลูกค้า อย่างมีกึ๋น และ ได้ผล

7. Role Play รับมือกับลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ........จนลูกค้าพอใจ

  • กรณีทั่วไป
  • กรณีเกิดปัญหา และ ความขัดแย้ง

Module 3:  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จนกลายเป็นความผูกพัน (CE)

8. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับ ลูกค้า

9. การสร้างความผูกพัน...จากความสัมพันธ์(Relationship) กลายเป็นความผูกพัน( Engagement)

  • การสร้างความผูกพันให้เหมาะสมสำหรับลูกค้า แต่ละราย

10. กิจกรรม รวมมิตร พิชิตใจลูกค้า

11. พัฒนาตน มุ่งสู่ มืออาชีพ

  • วิเคราะห์ตนเอง
  • ค้นหาแนวทางการพัฒนาตนเอง มุ่งสู่มืออาชีพ

12. สรุป คำถามและคำตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

04 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 575 ครั้ง

Engine by shopup.com