โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความเทคนิคการนำเสนอเพื่อการบริการ สำหรับพนักงาน officer (อบรม 15 ก.พ.67)

เทคนิคการนำเสนอเพื่อการบริการ สำหรับพนักงาน officer (อบรม 15 ก.พ.67)

เทคนิคการนำเสนอเพื่อการบริการ
สำหรับพนักงาน officer

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งในวงการมากกว่า 30 ปี

 

15 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

**สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

           ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “การบริการอย่างมืออาชีพ” หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานที่ต้องบริการลูกค้าสามารถเป็นพัฒนาตนเองให้เป็น “นักบริการมืออาชีพ” ได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการบริการ พฤติกรรมความต้องการลูกค้าและวิธีพิชิตใจลูกค้าในงานบริการ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธหรือร้องเรียน เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและให้เกิดจิตสำนึกในการบริการลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างความมั่นใจ และ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ กิริยามารยาท รวมถึง พัฒนาบุคลิกและการวางตัวกับลูกค้าในขณะบริการ

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงเรื่อง การดูแลสุขอนามัยของพนักงานเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการ

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานบริการ – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ

2. มุมมอง แนวคิด ทัศนคติ ของพนักงานที่ควรมีต่อลูกค้าในการบริการ

 • Positive Thinking
 • Service Mind

3. ความรู้ และ ทักษะจำเป็น ที่พนักงานต้องมี เพื่อนำเสนอบริการให้กับลูกค้า

 • ความรู้ในสินค้าหรือบริการของบริษัท
 • ทักษะการคิด / การสื่อสาร / การแก้ปัญหา

4. การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อบริการให้ตรงใจ

5. กิจกรรม Workshop : เข้าใจความต้องการลูกค้า.... สร้างบริการให้ตรงใจ

6. ขั้นตอนการนำเสนอเพื่อบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ – สร้างให้พนักงาน สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ พร้อมยกตัวอย่างคำพูด ท่าทางประกอบ

 • การเตรียมตัวของพนักงาน - เตรียมตัวให้พร้อมก่อนบริการลูกค้า
 • การทักทายลูกค้าอย่างเป็นมิตร - สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ
 • การวิเคราะห์นิสัยพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อบริการให้ตรงจริต
 • เทคนิคการนำเสนอเพื่อบริการลูกค้าให้ประทับใจไม่รู้ลืม
 • การขอบคุณ แนะนำ และ ส่งต่อลูกค้าในแต่ละจุดบริการ

7. กิจกรรม Role Play การนำเสนอเพื่อบริการลูกค้าให้ประทับใจไม่รู้ลืม

8. การสื่อสารกับลูกค้าในงานบริการ

 • การสื่อสารด้วยเทคนิค 3C
 • การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับลูกค้า

9. ตัวอย่างคำพูดที่พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

10. การประสานงานให้แต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันและสามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. การพัฒนาบุคลิกภาพ กิริยา มารยาท ของพนักงานในการบริการ

 • การวางตัวที่เหมาะสม การไหว้ / การเดิน / การยืน / การนั่ง
 • การใช้คำพูดและน้ำเสียงที่น่าฟัง
 • การพัฒนา EQ

12. การดูแลสุขอนามัยของพนักงานเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการ

13. เทคนิคการรับมือและแก้ปัญหากับลูกค้าเมื่อลูกค้าไม่พอใจ

14. ข้อควรปฏิบัติในขณะบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า (สิ่งที่นักบริการต้องทำเพื่อให้เป็นลูกค้าเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น)

15. สรุป คำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

15 มกราคม 2567

ผู้ชม 114 ครั้ง

Engine by shopup.com