โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร Proactive Telesales (อบรม 5 มี.ค. 67)

หลักสูตร Proactive Telesales (อบรม 5 มี.ค. 67)

Proactive Telesales

 

วิทยากร:พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 30 ปี

 

5 มีนาคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)       

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                 

หลักการและเหตุผล

          การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายโดยเฉพาะพนักงานรับโทรศัพท์ (Telesales) ต้องขายสินค้าอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายหรือพนักงานรับโทรศัพท์ (Telesales) ต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท์ (Telesales) และทีมขายทางโทรศัพท์ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ ให้สามารถสร้างยอดขาย และ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการใช้โทรศัพท์ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกล้าที่จะสื่อสารและเสนอขายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าทางโทรศัพท์

2. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและการขั้นตอนที่จะเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนวิธีการขายใหม่ให้โดนใจและเข้าถึงใจลูกค้ามากขึ้น

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  ทั้งในด้านยอดขายและการสร้างความพอใจให้ลูกค้า

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: เปลี่ยนความคิด....พิชิตงานขาย

1. มหัศจรรย์ใหม่แห่งการขายทางโทรศัพท์

2. รูปแบบการขายทางโทรศัพท์

  • Inbound และ Outbound
  • การบริหารตนเองให้สอดคล้องกับรูปแบบการขาย

3. ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์

4. เข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้

  • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหาความต้องการที่แท้จริง (Customer Insight)
  • วิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าถึง...เพื่อหาโอกาสทางการขาย

5. สร้างจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า (แต่ละราย)

6. กิจกรรม Workshop: เจาะลึกข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์...เพื่อ Mix and Match

Module 2: ขายอย่างไรให้โดนใจแบบไร้กังวล

7. เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อขายและให้บริการอย่างมัดใจลูกค้า

8. ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการขายและการบริการทางโทรศัพท์

  • สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตั้งแต่แรกเริ่ม
  • เจาะลึก !!! หาความต้องการที่แท้จริง / รับฟังปัญหาและตอบโจทย์อย่างตรงจุด
  • นำเสนอขายลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมี “ลูกล่อลูกชน”  
  • มัดใจลูกค้าปิดการขายอย่างแยบยล

9. เทคนิคการขายให้น่าสนใจ

  • เข้าถึงใจลูกค้าจนลูกค้าไม่ปฏิเสธการฟัง
  • ขายโดยสร้างสายใยและสายสัมพันธ์ (Customer Engagement)

10. กิจกรรม Role Play “ขายอย่างมีลูกล่อลูกชนผ่านโทรศัพท์”

11. เทคนิคการหาปัญหาและสิ่งที่ค้างคาใจลูกค้า

12. มารยาทและสิ่งที่ควรปฏิบัติภาษาและน้ำเสียงที่ใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์

13. ทัศนคติและ EQ ของพนักงานที่ขายและให้บริการทางโทรศัพท์

14. สรุป คำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

13 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 61 ครั้ง

Engine by shopup.com