โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความวิถีสู่ Six Sigma Black Belt เบื้องต้น (อบรม 23 ส.ค. 67)

วิถีสู่ Six Sigma Black Belt เบื้องต้น (อบรม 23 ส.ค. 67)

“วิถีสู่ Six Sigma Black Belt เบื้องต้น”

(The Way to Introduce Six Sigma Black Belt)

วิทยากร: อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistic กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต
ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

        Six Sigma คือ กระบวนการในการพัฒนาเชิงสถิติในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการผลิต ซึ่งอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อลดความสูญเสียและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน โดยเน้นที่การพัฒนาระยะเวลาการผลิตต่อหน่วย (Cycle time) ให้ลดลง รวมถึงลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในเวลาเดียวกันในระดับ 3.4 หน่วยต่อ 1,000,000 หน่วยการผลิตในทุกกระบวนการ หรือกล่าวได้ว่าเป็นระบบที่ช่วยให้การปฏิบัติการผลิตเร็วขึ้นและความผิดพลาดลดลง การที่องค์กรจะพัฒนากระบวนการด้านคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma และทีมงานที่ดี เราจึงจำเป็นต้องหาแนวทางหรือวิถีทางเพื่อไปสู่ Six Sigma ที่เป็นเลิศให้ได้

       ผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma แบ่งออกเป็นหลายระดับ ตั้งแต่ White, Yellow, Green จนถึง Black Belt ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับนั้นมีคุณสมบัติแตกต่างกันทั้งในเรื่ององค์ความรู้เฉพาะด้านและประสบการณ์ที่ยาวนาน ที่สำคัญคือผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นควรต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับและสามารถออกเอกสารรับรองคุณวุฒิอย่างเป็นทางการได้ ดังนั้นองค์กรจึงควรเตรียมความพร้อมให้พนักงานที่จะเข้าใจในหลักการและเรียนรู้เพื่อสามารถผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ สร้างทักษะ ความเข้าใจในปรัชญา ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเครื่องมือของต่าง ๆ ของ Six Sigma

2. เพื่อสร้างให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ และมีความสามารถในการบรรลุผลการดำเนินงานในการดำเนินงานแบบ Six Sigma

3. เพื่อสามารถวางแผน สรรค์สร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยใช้แนวทางแบบ Six Sigma สำหรับการดำเนินงาน ทั้งการผลิตและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเข้าสู่ Six Sigma

5. เพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน ลดความสูญเปล่า ลดข้อบกพร่องและความสูญเสีย เพิ่มคุณค่าให้กับการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาของหลักสูตร

1. Sig Sigma คืออะไร

2. หลักการแบบ Six Sigma

3. การบริหารจัดการแบบ Six Sigma

4. ประโยชน์ของการจัดการแบบ Six Sigma

5. ความแตกต่างระหว่าง White, Yellow, Green และ Black Belts

6. ขั้นตอนการทำและกฎของ Six Sigma

7. เครื่องมือของ Six Sigma Tools ที่สำคัญ

8. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Six Sigma

9. Six Sigma จะข่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร

10. กลยุทธ์การปรับปรุงองค์กรและการดำเนินงานด้วย Six Sigma

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

08 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 444 ครั้ง

Engine by shopup.com