โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (PLANNED MAINTENANCE) (อบรม 11 ก.ค. 67)

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (PLANNED MAINTENANCE) (อบรม 11 ก.ค. 67)

การบำรุงรักษาตามแผนงาน
(
Planned Maintenance) 

 

วิทยากร: อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistic กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต
ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

 

วันที่ 11 กรกรฎาคม 2567
อบรมผ่านออนไลน์ 

 

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenanceใน แบบตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) จำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร จะเป็นคนที่สามารถรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรได้มากที่สุด ดังนั้นจุดตรวจสอบเครื่องจักรภายนอก จะถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร เพื่อให้มีการตรวจสอบและสามารถจับสิ่งผิดปกติ ก่อนที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายกะทันหัน (Breakdown Maintenance) รวมไปถึงการบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance) และการบำรุงรักษาตามเงื่อนไข (Condition Base Maintenance)ที่สามารถบ่งบอกช่วงเวลาหรือเงื่อนไขต่าง ๆที่สำคัญในการวางแผนการบำรุงรักษาที่ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการ บำรุงรักษาตามแผนงาน(Planned Maintenance) สามารถสร้างกำหนดแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินกะทันหัน (Breakdown maintenance)

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) กลับไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรได้

3. ความสัมพันธ์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)กับการบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

4. เพื่อลดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักรการผลิต (Machine Downtime or Breakdown)

5. เพื่อลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างได้ผล

6. เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและลดของเสียลงได้

หัวข้ออบรม

1. ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษาตามแผนงาน

2. ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษาตามแผนงาน

3. โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษาตามแผนงาน

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR

5. การตั้งเป้าหมายการบำรุงรักษาตามแผนงาน

6. 6 ขั้นตอนการทำ Planned Maintenance

7. ประเมินสภาพเครื่องจักรและสำรวจสภาพปัจจุบัน

8. ฟื้นฟูสภาพเสื่อมและปรับปรุงจุดอ่อนของเครื่องจักร

9. การบริหารข้อมูลการบำรุงรักษา

10. การบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance : TBM)

11. การบำรุงรักษาตามเงื่อนไข (Condition base maintenance : CBM)

12. ประเมินผลการบำรุงรักษาตามแผน

 

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, ให้คำปรึกษา แนะนำ, ตอบคำถาม, Workshop (Option)

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม Online / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

3,000.00

210.00

90.00

3,120.00

3,210.00

2

5,800.00

406.00

174.00

6,032.00

6,206.00

พิเศษ !!! โปรโมชั่น   มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

4

9,000.00

630.00

270.00

9,360.00

9,630.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

11 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 226 ครั้ง

Engine by shopup.com