โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตรอบรม Professional Training Officer and Train the Trainer (การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ Trainer มืออาชีพ) (อบรม 16 ส.ค. 67)

หลักสูตรอบรม Professional Training Officer and Train the Trainer (การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ Trainer มืออาชีพ) (อบรม 16 ส.ค. 67)

Professional Training Officer
and Train the Trainer

(การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ Trainer มืออาชีพ)

 

วิทยากร:พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 30 ปี

 

16 สิงหาคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันธุรกิจที่รุนแรงเช่นนี้ พนักงาน คือ หัวใจหลักของการสร้างงานและการขับเคลื่อนองค์กร  การสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งทักษะความชำนาญให้แก่พนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ Trainer มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถสร้างงานและการเติบโตของธุรกิจ

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาให้เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ Trainer มืออาชีพ ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองให้เป็นนักฝึกอบรมที่ดี รวมทั้งการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาความมั่นใจให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ Trainer ที่ดีได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและ Trainer ที่องค์กรต้องการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การวางแผนและการเตรียมตัวที่ดีก่อนการฝึกอบรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและ Trainer มืออาชีพ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างตนเอง ให้เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม และ Workshop

1. บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและ Trainer

2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและ Trainer

3. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)

 • ก่อนฝึกอบรม
 • ขณะฝึกอบรม
 • หลังฝึกอบรม

4. การเตรียมตัวและวางแผนสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและ Trainer

 • การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
 • การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม
  • การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
  • การคัดเลือกและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
  • การจัดเตรียมห้อง อุปกรณ์ และ สื่อต่างๆ ในการสอน
  • การบริหารงบประมาณในการจัดอบรม
  • อื่น ๆ
 • การวางแผนการสอน
  • เป้าหมายของการสอน และ การนำเสนอ
  • สำรวจตนเอง: ขีดความสามารถ คุณสมบัติ บุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน
  • สำรวจผู้เข้าอบรม: การวิเคราะห์ และ ประเมินความสามารถของผู้ฟัง
  • การพัฒนา และ การเตรียมเนื้อหา

5. กิจกรรม Workshop การเตรียมตัวและวางแผน

6. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

 • การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
 • การกล่าวเปิดการอบรม
 • การกล่าวแนะนำวิทยากร
 • การกล่าวขอบคุณวิทยากร
 • การกล่าวปิดการอบรม

7. เทคนิคการเป็น Trainer มืออาชีพ

 • การสอนอย่างเข้าใจและเข้าถึงพนักงาน
 • การสื่อสารที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม
 • เทคนิคการใช้สื่อในการนำเสนอ
 • การสร้างความน่าสนใจให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกสนุกตลอดเวลา
 • เทคนิคการตอบข้อซักถาม
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • การปรับเปลี่ยนเนื้อหา อย่างทันทีทันใดให้เหมาะกับสถานการณ์

8. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ : การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและ Trainer มืออาชีพ

9. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลหลังฝึกอบรม (Training Evaluation)

 • ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
 • วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
 • เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
 • แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
 • สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
 • รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
 • การติดตามผลการฝึกอบรม

10. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

11. สรุปคำถาม – คำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

 โปรโมชั่นพิเศษ !!! สมัคร 1 ที่นั่ง แถมฟรี 1 ที่นั่ง ทันที ราคาเดียวเท่านั้น!!!

ราคาค่าอบรมปกติ ( 1 ท่าน แถม 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   7,700.00

    539.00

       231.00

  8,008.00

               8,239.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

08 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 620 ครั้ง

Engine by shopup.com