โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO (ISO Documents and Records Control)(อบรม 31 ก.ค. 67)

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO (ISO Documents and Records Control)(อบรม 31 ก.ค. 67)

การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO
(ISO Documents and Records Control)

 

วิทยากร: อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

Certified OKR Professional by The KPI Institute

Certificate Professional Coaching Program (ICF)

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D.)

ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ

 

31 กรกฎาคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

           การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบมาตรฐานสากลทั่วไปและสำหรับองค์กรที่ดำเนินระบบตามมาตรฐานสากลในทุกระบบ ตั้งแต่การจัดทำเอกสารระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือในการดำเนินงานในแต่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากการจัดทำเอกสารตามมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องในการดำเนินการด้านเอกสาร

          การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญ หากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบ ISO ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น เจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมเอกสารที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านเอกสารในระบบมาตรฐานขององค์กร

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ ถึงโครงสร้างของเอกสาร ในระบบคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก และออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001,ISO14001,IATF16949,ISO 45001 เป็นต้น   

 2)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. ทําไมต้องควบคุมเอกสารและบันทึกสําหรับระบบคุณภาพ

 • การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารตาม ISO
 • การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบันทึกตาม ISO​ 

2. การชี้บ่งเอกสารระบบคุณภาพ

 • การจัดทำ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้ "ใบขอดำเนินการเอกสาร"
 • เอกสารควบคุมจะประทับตรา "สำเนาฉบับควบคุม"
 • เอกสารที่ไม่ควบคุม เช่น เอกสารภายนอก จะไม่ประทับตรา "สำเนาฉบับควบคุม"
 • เอกสารที่ยกเลิก เช่น เอกสารภายนอก เอกสารที่จะส่งไปภายนอกจะประทับตรา "เอกสาร สําเนาฉบับไม่ควบคุม"

3. การควบคุมเอกสาร

 • การอนุมัติเอกสาร ก่อนนําไปใช้งาน การทบทวน ปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัย
 • การแสดงสถานะปัจจุบันองการ ปรับปรุงเอกสาร การแจกจ่ายเอกสารฉบับที่เกี่ยวข้องไป ณ จุดปฏิบัติงานเอกสารต้องอ่านง่าย และสามารถนํามาใช้ได้โดยสะดวก
 • การชี้บ่งและควบคุมการแจกจ่าย เอกสารที่ได้รับมา จากภายนอก ที่มีความจําเป็นในการวางแผนและดําเนินงาน ต่อระบบคุณภาพขององค์กร
 • การป้องกันการใช้เอกสารที่ล้าสมัย

4. การควบคุมการบันทึก

 • การจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน (Documented Procedure ) เรื่อง การควบคุมบันทึกคุณภาพ
 • การจัดเก็บ การนํามาใช้ การกําหนดอายุการจัดเก็บ การป้องกันการเสียหาย และการกำหนดวิธีการทําลายเอกสาร บันทึกต้องอ่านได้ง่าย มีการบ่งชี้ และนํามาใช้ได้ โดยสะดวก

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร หัวหน้างาน ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารระบบเอกสารการจัดการตามมาตรฐาน ISO

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

10 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 99 ครั้ง

Engine by shopup.com