โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร (Teamwork Excellence)(อบรม 2 ก.ค. 67)

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร (Teamwork Excellence)(อบรม 2 ก.ค. 67)

การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร

(Teamwork Excellence)

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

(วิทยากรใช้ภาษาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่มีศัพท์หรือคำยากๆ แตกต่างจากด๊อกเตอร์ทั่วไป)
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันฝึกอบรม

 

2 กรกฎาคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

      การทำงานภายในองค์กรจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานของตนเอง เพราะการทำงานไม่สามารถทำหรือคิด พร้อมทั้งดำเนินการได้เพียงคนเดียว แต่ในความเป็นจริงการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือทั้งความคิด การปฏิบัติ การติดต่อประสานงานกับคนอื่นตลอดเวลา ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะสามารถนำพาหรือผลักดันองค์กรให้ไปแนวทางที่ตั้งเป้าไว้ได้ การทำงานเป็นทีมไม่ใช่หมายความเพียงแค่ว่าต้องมีคนหลายๆ คนมาร่วมกันจึงเป็นทีมได้ แต่การที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นมาอยู่รวมกันก็นับว่าเป็นทีมงานแล้วเช่นกัน

      ดังนั้น หลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีม ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันภายในทีม การยอมรับความแตกต่างของบุคคลที่ต้องมาอยู่ร่วมกันทำงานภายในทีม และองค์ประกอบของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะประสานงานหรือจะติดต่อสื่อสารกันอย่างไรให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะตามมาได้ โดยจะเน้นจากกิจกรรมหรือ Workshop ที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมต่อการฝึกปฏิบัติภายในห้อง และนำข้อคิดที่ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแบบเป็นทีม

2. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

3. เพื่อต้องการให้ได้เรียนรู้ถึงหลักการและจิตวิทยาการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือภายในทีม

4. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดมุมมองแนวคิดแบบใหม่ในการทำงานภายในองค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. ทัศนคติกับการทำงานภายในองค์กร - ให้ทุกคนถ่ายทอดความรู้สึกของการทำงานภายในองค์กรเพื่อรับทราบถึงทัศนคติต่อองค์กร

2. กิจกรรมWorkshop “การพัฒนาทัศนคติของการทำงาน”

3. อิทธิพลทางความคิด

4. มนุษยสัมพันธ์กับการทำงาน

5. ความหมายและความสำคัญของทีม

6. องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม

7. กิจกรรม“องค์กรจะอยู่หรือพัง” -กิจกรรมที่เน้นให้ทุกคนมองภาพรวมขององค์กรและทีมงานเพื่อให้เห็นปัญหาร่วมกัน

8. การพัฒนาความสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน

9.กิจกรรมRole Play บทบาทสมมติเกี่ยวกับการทำงานภายในองค์กร – ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้เห็นถึงปัญหาของการทำงานของตนเอง และเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

10. ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล

11. การสื่อสารและการประสานงาน

12. กิจกรรม“ทักษะการสื่อสารการสั่งงาน”

13. ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งในการทำงาน

14. กิจกรรม“Teamwork” – ให้แต่ละทีมทำงานที่วิทยากรได้มอบหมาย เพื่อให้เห็นถึงความเป็นผู้นำการทำงานและการแก้ปัญหาของการทำงานเป็นทีม อีกทั้งได้เห็นทักษะการทำงานของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน พร้อมให้แต่ละทีมนำเสนอความคิดจากกิจกรรมที่ได้

15. สรุปการบรรยายและกิจกรรมทั้งหมดและถามตอบ

 

  ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ !!!

บุคคลทั่วไป/บริษัท

สมัคร 3 ท่าน

9,900.00

693.00

297.00

10,296.00

10,593.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

17 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 147 ครั้ง

Engine by shopup.com