โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร การใช้ MICROSOFT EXCEL ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (อบรม 20 มิ.ย .67)

หลักสูตร การใช้ MICROSOFT EXCEL ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (อบรม 20 มิ.ย .67)

การใช้ MICROSOFT EXCEL ในการพยากรณ์

ความต้องการสินค้าของลูกค้า

วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม MBA Logistics Management

 

20 มิถุนายน 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญในการผลิตสินค้า 

              การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้านั้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในธุรกิจการผลิตและการขายสินค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีความไม่แน่นอนหรือความแปรปรวนในความต้องการสินค้าของลูกค้าอยู่เสมอและผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมหรือจัดการให้อยู่ในความควบคุมได้โดยง่าย

              ดังนั้นการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้านั้นจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้าตามหลักทางสถิติที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตและส่งมอบสินค้าได้ใกล้เคียงตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะส่งผลถึงศักยภาพที่ดีของธุรกิจได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนตลอดไป

              ซอฟท์แวร์ของ Microsoft Excel เป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าของลูกค้าได้ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่นิยมในการใช้งานมาหลายปี รวมถึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้ง่าย เป็นที่รู้จักของผู้ใช้งานโดยทั่วไป ที่สำคัญคือมีฟังชั่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้าให้เลือกใช้ได้จำนวนมาก เราจึงควรนำเครื่องมือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจและดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นเลิศได้

จดประสงค์

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อผลิตสินค้าได้ใกล้เคียงปริมาณความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

2. สามารถนำผลการวิเคราะห์มาใช้ตัดสินใจในการผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการได้มากขึ้น

3. นำผลการวิเคราะห์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้ โดยไม่ต้องผลิตสินค้ามากเกินความต้องการของลูกค้า ช่วยลดเวลาการใช้เครื่องจักรที่เกินความจำเป็น และลดเวลาซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงลดเวลาการผลิตสินค้านอกเวลา (Over time) ได้อย่างเหมาะสม

4. นำผลการวิเคราะห์เพื่อลดเวลาในการผลิตสินค้าได้ในกรณีที่มีคำสั่งซื้อมาก ๆหรือบ่อย ๆ หรือเป็นคำสั่งซื้อที่ไม่เสถียร

5. ประยุกต์ผลการวิเคราะห์เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังลงได้ ด้วยการเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าได้เร็วขึ้น รวมถึงทำให้ต้นทุนการถือครองสินค้าลดลงอย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม เวลา 09.00-16.00 น.

เวลา 09.00-10.30 น.

 • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า
 • ประเภทของวิธีการพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • คุณสมบัติที่ดี 8 ประการของการพยากรณ์ความต้องสินค้าของลูกค้า
 • การกำหนดขอบเขตและระยะเวลาของการพยากรณ์อย่างได้ผล (Forecast Horizontal and Purpose)

10.30-10.45 น. พัก 15 นาที

10.45-12.00 น.

 • ข้อมูลและขั้นตอนของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Data Collection & Preparation and Process)
 • รูปแบบของความต้องการสินค้าของลูกค้า (Demand Trend)
 • เทคนิคและวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า
 • Workshop เทคนิคและวิธีการพยากรณ์แบบต่าง ๆ ด้วย Microsoft Excel

12.00-13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน 1 ชม.

13.00-14.30 น.

 • เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณและอนุกรมเวลา (Quantitative & Time Series Forecasting)
 • Workshop การพยากรณ์ข้อมูลเชิงปริมาณและอนุกรมเวลาด้วย Microsoft Excel
 • การพยากรณ์ข้องมูลแบบเป็นฤดูกาล (Seasonal Trend Forecasting)
 • Workshop การพยากรณ์ข้อมูลแบบเป็นฤดูกาลด้วย Microsoft Excel

14.30-14.45 น. พัก 15 นาที

14.45-16.00 น.

 • การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Model)
 • Workshop การพยากรณ์ข้อมูลการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายด้วย Microsoft Excel
 • การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ (Measures of Forecast Error)
 • Workshop การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)
 • Workshop การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย Microsoft Excel

ระยะเวลา        1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การให้คำปรึกษา และตอบคำถาม

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน-สำนักงาน/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หัวหน้างาน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า และผู้บริหารฝ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม Online / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

3,000.00

210.00

90.00

3,120.00

3,210.00

2

5,500.00

385.00

165.00

5,720.00

5,885.00

พิเศษ !!! โปรโมชั่น   มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

4

9,000.00

630.00

270.00

9,360.00

9,630.00

 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

11 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 72 ครั้ง

Engine by shopup.com