โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร ศาสตร์เรื่องคน…จิตวิทยาการบริหารคน เพื่อบริหารจัดการคนให้อยู่หมัด !!! (อบรม 6 ก.ย.67)

หลักสูตร ศาสตร์เรื่องคน…จิตวิทยาการบริหารคน เพื่อบริหารจัดการคนให้อยู่หมัด !!! (อบรม 6 ก.ย.67)

ศาสตร์เรื่องคน…จิตวิทยาการบริหารคน
เพื่อบริหารจัดการคนให้อยู่หมัด !!!

 

วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

(วิทยากรใช้ภาษาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่มีศัพท์หรือคำยากๆ แตกต่างจากด๊อกเตอร์ทั่วไป)

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันฝึกอบรมมากมาย

 

6 กันยายน 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                    *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

“จิตวิทยาการบริหารคน” เป็นศาสตร์ ศาสตร์หนึ่ง ที่หลาย ๆ คนไม่เข้าใจ และ ไม่สามารถหยั่งถึงได้ เพราะศาสตร์แห่งจิตวิทยานั้น เป็นศาสตร์เฉพาะ ที่จะต้องใช้เวลาเรียนรู้ และ ฝึกฝนจึงจะสามารถนำมาใช้ได้ อีกทั้ง ศาสตร์นี้ ยังเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของคน เป็นการโน้มน้าวจูงใจอีกฝ่ายให้ทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ

หลักสูตรนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อให้ทุก ๆ คนที่สนใจ ทั้งบุคคลทั่วไป ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานบริษัท พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และ พนักงานทุกแผนก ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการใช้จิตวิทยาการบริหารคน มาใช้บริหารจัดการคนในองค์กร ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น จนสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจ “เรื่องจิตวิทยา” และ “เรื่องคน”  เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการเข้าใจเรื่อง “จิตวิทยาการบริหารคน”

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำจิตวิทยาการบริหารคนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1 “จิตวิทยา” คำที่หลาย ๆ คนเข้าใจ รู้จัก เคยได้ยิน แต่ไม่สามารถทำได้  

1. สิ่งที่หลายคนไม่รู้ !!! เราสามารถใช้จิตวิทยามาบริหารคนได้จริงหรือ ?

2. “จิตวิทยา” คืออะไร

 • ความหมาย และ ความสำคัญ
 • ประโยชน์ของการใช้จิตวิทยาในการบริหารคน

3. ปัญหา !!! ที่ทำให้การใช้จิตวิทยากับคนนั้นยากแสนยาก

4. ตัวอย่าง การใช้จิตวิทยาในการบริหารคน

Module 2 เข้าใจเรื่อง “คน” เพื่อใช้จิตวิทยาในการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง

5. “รัก โลภ โกรธ หลง” 4 ปัจจัยพื้นฐานเรื่องคน ที่เราจำเป็นต้องรู้ !!!

6. พื้นฐานความเป็น “คน” ที่ “คน” ทุกคนต้องเข้าใจ

 • “คน” มีมุมมองความคิด ทัศนคติ ที่แตกต่างกัน
 • “คน” มีอารมณ์ ความรู้สึก ที่แตกต่างกัน
 • “คน” มีลักษณะนิสัย ที่แตกต่างกัน
 • “คน” มีพฤติกรรมและการแสดงออก ที่แตกต่างกัน

7. ทำไม ? คนทุกคนจึงแตกต่างกัน

 • ครอบครัว – การเลี้ยงดู ความสัมพันธ์ในครอบครัว การถูกปลูกฝังความคิดและทัศนคติ
 • การศึกษา – สาขาวิชาที่เรียน การเลือกคบเพื่อนในวัยเรียน
 • การทำงาน – วัฒนธรรมองค์กร งานที่ทำ หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน
 • ประสบการณ์ชีวิต – การเอาตัวรอด และ การใช้ชีวิตในสังคม
 • อื่น ๆ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น

8. กิจกรรม เข้าใจความแตกต่าง… “คนไม่เหมือนกัน”

9. จับให้ถูกจุด !!! คน 4 + 2 ประเภท ที่คุณต้องเข้าใจเพื่อใช้จิตวิทยาในการบริหาร

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรม
 • จุดเด่น และ จุดสังเกต

10. กิจกรรม Workshop เจาะลึกคน 4+2 ประเภท เพื่อใช้จิตวิทยาในการบริหารอย่างถูกต้อง

11. เทคนิคการใช้จิตวิทยาบริหารคนอย่างได้ผล

 • การใช้จิตวิทยาการพูด
 • การใช้จิตวิทยาการแสดงออก
 • การใช้จิตวิทยาโดยใช้อารมณ์ ความรู้สึก
 • การใช้จิตวิทยาโดยใช้สิ่งกระตุ้น จูงใจ
 • อื่น ๆ

12. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ จิตวิทยาการบริหารคน

13. การนำจิตวิทยาการบริหารคนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และ ชีวิตประจำวัน

 • พนักงานขายใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อสินค้า
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลใช้จิตวิทยาสัมภาษณ์พนักงานใหม่ เพื่อรับเข้ามาทำงาน
 • หัวหน้างานใช้จิตวิทยาในการบริหารจัดการลูกน้องในทีม
 • การครองใจคู่ครอง เจ้านาย ลูกน้อง หรือ เพื่อนร่วมงาน

14. เคล็ดลับที่ไม่มีใครรู้ !!! แต่คอร์สนี้มีสอน “การใช้จิตวิทยาอ่านนิสัยและพฤติกรรมคน”

15. สรุป ถาม - ตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

 โปรโมชั่นพิเศษ !!! สมัคร 1 ที่นั่ง แถมฟรี 1 ที่นั่ง ทันที ราคาเดียวเท่านั้น!!!

ราคาค่าอบรมปกติ ( 1 ท่าน แถม 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

12 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 474 ครั้ง

Engine by shopup.com