โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0) (อบรม 29 ก.ค. 67)

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0) (อบรม 29 ก.ค. 67)

การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
(Transportation Management 4.0)

 

วิทยากร อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 

ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 

หลักการเเละเหตุผล
   ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการขนส่งที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการขนส่ง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการบริหารการขนส่ง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการขนส่งเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์
1. สามารถเข้าใจแนวคิดการบริหารงานขนส่ง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานจัดส่งสินค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตระบบงานขนส่งสินค้า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในระบบงานขนส่งและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานขนส่งได้

หัวข้ออบรม
1. หลักแนวคิดการขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม
2. หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า
3. รูปแบบหลักการของการขนส่ง
4. การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
พักเบรก
บรรยาย (ต่อ)
5. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานขนส่ง
7. การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง
8. โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า
พักกลางวัน
บรรยาย (ต่อ)
9. การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก
10. การวบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง
11.การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า
12. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านขนส่ง
พักเบรก
13. เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
14. การขนส่งแบบ Home Delivery หรือ Last mile delivery ที่กำลังได้รับความ นิยม
15. การส่งมอบสินค้าแบบทันเวลาพอดีหรือ JIT (Just In Time) Transport 4.0 ระบบขนส่งในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น
16. กรณีศึกษา
17. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม Online / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

3,000.00

210.00

90.00

3,120.00

3,210.00

2

5,500.00

385.00

165.00

5,720.00

5,885.00

พิเศษ !!! โปรโมชั่น   มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

4

9,000.00

630.00

270.00

9,360.00

9,630.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

17 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 471 ครั้ง

Engine by shopup.com