โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร หน้าที่ของ EMR ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001 for EMR) (อบรม 15 ส.ค.67)

หลักสูตร หน้าที่ของ EMR ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001 for EMR) (อบรม 15 ส.ค.67)

หลักสูตร หน้าที่ของ EMR ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001:2015

(ISO 14001 for EMR)

 

โดย อาจารย์ ดร.พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2567 
09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด แบ็งค็อก(ถนนวิภาวดี - สุทธิสาร)

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          EMR หมายถึงผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตามมาตรฐานสากล EMR จึงเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรอย่างยั่งยืน

EMR รวมถึงผู้ที่เป็น EMR มือใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จในการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด ตลอดจนการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายข้อบังคับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตามภายในของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Internal Audit) การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) รวมถึงการตรวจสอบรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าEMR มีความเป็นมืออาชีพสามารถขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 ให้อย่างสอดคล้อง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect การวิเคราะห์วัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Impact การตรวจติดตามภายใน Internal Audit การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตามมาตรฐานสากล 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. EMR กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คุณสมบัติที่สำคัญของผู้รับตำแหน่งEMR 
 • หลักในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 

2. การแต่งตั้งEMR และคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การประกาศแต่งตั้ง "ตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม"(EMR) และแต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3. การจัดทำแผนงาน Environmental Management Plan ประจำปี 

 • หลักสำคัญในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมประจำปี
 • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Context of the Organization 
 • ข้อกำหนดที่ 5 ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 • ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุนต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 • ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 • ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 • ข้อกำหนดที่ 10 การตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Audit 

4. การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting EMR กับการเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

 • EMR ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

 

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมัคร 2 ท่าน

3,900.-

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

           

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   4,300.00

    301.00

       129.00

  4,472.00

               4,601.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

16 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 535 ครั้ง

Engine by shopup.com