โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Selling and Closing Skills)

ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
อย่างมืออาชีพ
 
 

 

หลักการและเหตุผล

          การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การระดมสมองทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการขายสู่การปิดการขาย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 : เตรียมพร้อม...เรียนรู้ขั้นตอนการขายสู่การปิดการขาย       
  
1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ
  2. วิเคราะห์ และ เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้
  3. ขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ – สร้างให้นักขาย ปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ พร้อมยกตัวอย่างคำพูด ท่าทางประกอบ
(ทุกขั้นตอน จะเน้นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบัติ)
      • การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง
      • การเปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อมระหว่างพนักงานกับลูกค้า ก่อนการขาย
      • การวิเคราะห์โอกาสการขาย และการสร้างโอกาสในการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทำไมต้องวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร
      • การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง
      • การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง – จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ

Module 2 : เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
  4. 
การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า
  5. การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
  6. การหาสัญญาณ การซื้อ
      • คำพูด
      • บุคลิกลักษณะ
  7. เทคนิคการปิดการขาย
      • วิธี และ กลยุทธ์ การปิดการขาย
      • เทคนิคเพิ่มเติมการปิดการขายอย่างแยบยล จนลูกค้าไม่รู้ตัว
  8. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
  9. ข้อควรปฏิบัติในขณะขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า (สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อให้เป็นนักขายมืออาชีพที่ลูกค้าเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น)
  10. เทคนิคการผูกใจลูกค้าที่ซื้อสินค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ
  11. การทบทวนการขาย – ขายได้ หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไม่พลาดอีก
  12. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151

  ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
  ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotrain


01 เมษายน 2567

ผู้ชม 5044 ครั้ง

Engine by shopup.com