โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales Opportunity Approach to Revenue Increase)

การสร้างโอกาสทางการขายและการเพิ่มยอดขาย
(Sales Opportunity Approach to Revenue Increase)

หลักการและเหตุผล

          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ  พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงอย่างแน่นอน หรือ เพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารยอดขาย เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายในที่สุด

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนโอกาสในการแสวงหาโอกาสการขาย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 โอกาสแห่งการขาย เพื่อการขยายฐานลูกค้า
1. เตรียมพร้อม!!! ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างโอกาสทางการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
2. วิเคราะห์......ปัญหาด้านการขายและแนวทางแก้ไข
3. เจาะแก่น.....การวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อแสวงหาโอกาสการขาย

 • ใครคือคู่แข่ง
 • จุดอ่อน จุดแข็งของคู่แข่ง
 • เปรียบเทียบยอดขาย
 • การติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวคู่แข่ง

4. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย เพื่อหายุทธวิธีการเพิ่มยอดขาย

(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ)

Module 2 เพิ่มยอดขายด้วยหนึ่งสมอง สองมือ และความพร้อม
5. ปฏิบัติการ ... การเพิ่มยอดขายด้วยตัวเอง

 • สร้างระบบการทำงาน
 • การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน
 • วางแผนการขายให้เหมาะเจาะกับลูกค้า
 • การขายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน
 • การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าเป็นรายๆ
 • ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ
 • การทบทวนการขาย
 • สร้างพลังใจ เพิ่มไฟให้ตัวเอง

Module 3 เพิ่มยอดขายด้วยการบริหารสินค้า และ จุดขาย
6. ปฏิบัติการ.....การเพิ่มยอดขายด้วยตัวสินค้า

 • การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งสินค้า
 • การรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าในมุมมองของผู้ใช้ (End User)
 • ใช้การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ให้เป็นประโยชน์
 • สินค้าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่หรือไม่
 • สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151

  ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
  ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


01 เมษายน 2567

ผู้ชม 5174 ครั้ง

Engine by shopup.com