โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

วิทยากร Trainer and Consultant

Trainer and Consultant

 


 ดร.พท.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

หลักสูตร อบรม สัมมนา แนะนำ
  1. หลักสูตร Professional Selling Skills 
  2. หลักสูตร Professional Sales Engineer
  3. หลักสูตร Professional Sales Coordinator
  4. หลักสูตร Professional Call Center
  5. หลักสูตร Mindset Change to Success
  6. หลักสูตร Super Leadership
  7. หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานขั้นสูง
  8. หลักสูตร Creative Thinking
  9. หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
  10. หลักสูตร Time Management


อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

หลักสูตร อบรม สัมมนา แนะนำ
  1. หลักสูตร Professional Customer Service
  2. หลักสูตร ยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ
  3. หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการขายอย่างที่ปรึกษา
  4. หลักสูตร กลยุทธ์การขายสินค้าราคาสูง
  5. หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
  6. หลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้จัดการมืออาชีพ
  7. หลักสูตร Coaching Mentor
  8. หลักสูตร Train the Trainer
  9. หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
  10. หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ


ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

หลักสูตรอบรมสัมมนาแนะนำ
  1. หลักสูตร SMART MANAGER SKILLS
  2. หลักสูตร Become SUPERVISOR
  3. หลักสูตร SMART AND SMILE SERVICE
  4. หลักสูตร Handling Customer Complaints 
  5. หลักสูตร  Professional Training Officer
  6. หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน
  7. หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ
  8. หลักสูตร Effective Communication Skills
  9. หลักสูตร Effective Presentation Skills
  10. หลักสูตร Leadership Skills

 

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

หลักสูตรอบรมสัมมนาแนะนำ
  1. หลักสูตร เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่าย
  2. หลักสูตร 7th Step for Success Selling
  3. หลักสูตร กลยุทธ์การขายขั้นสูงในเชิงรุก
  4. หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทักษะการบริหาร
  5. หลักสูตร การสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
  6. หลักสูตร The Professional Trainer
  7. หลักสูตร Root Cause Analysis Skill in action 
  8. หลักสูตร Analytical Skill for Logical Thinking
  9. หลักสูตร Customer Service Excellence
  10. หลักสูตร เทคนิค และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อาจารย์ไพรัช  วนัสบดีไพศาล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

หลักสูตร อบรม สัมมนา แนะนำ
  1. หลักสูตร การขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว
  2. หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย
  3. หลักสูตร การขายและการบริการอย่างที่ปรึกษา
  4. หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน
  5. หลักสูตร การบริหารทีมขายให้ทะลุเป้า (ผู้จัดการทีมขาย)
  6. หลักสูตร การบริการระดับมืออาชีพ (Service Professional)
  7. หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (KPI)
  8. หลักสูตร การวางระบบบริหารผลงานให้สัมฤทธิ์ (PMS)
  9. หลักสูตร  การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน
  10. หลักสูตร บริหารคนให้สำเร็จด้วย DISC


ดร.อิสรกุล  ถมังรักษ์สัตว์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

หลักสูตร อบรม สัมมนา แนะนำ
  1. หลักสูตร The Cross สูตรสำเร็จภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  2. หลักสูตร Business Speaking and Writing
  3. หลักสูตร Business E-mail Writing
  4. หลักสูตร พัฒนาภาษาอังกฤษของเลขานุการระดับบริหาร
  5. หลักสูตร  พูดและเขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ออเดอร์
  6. หลักสูตร Advanced English Communication for Thais
  7. หลักสูตร Head Heart Hands; เส้นทางลัดสูู่การสนทนาภาษาอังกฤษ
  8. หลักสูตร How to Speak and Write Business English
  9. หลักสูตร The Cross(ใช้ภาษาโฆษณาเชิงการตลาด)
  10. หลักสูตร ทางลัดสู่การพูด Presentation เป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

าจารย์ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

หลักสูตร อบรม สัมมนา แนะนำ
  1. หลักสูตร JD Easy Modern
  2. หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชา
  3. หลักสูตร กลยุทธ์สำหรับ HR ยุคใหม่
  4. หลักสูตร OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  5. หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency
  6. หลักสูตร การทบทวน ออกแบบงานใหม่ด้วย Job Description ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
  7. หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่
  8. หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร
  9. หลักสูตร Succession Plan Management System
  10. หลักสูตร ระบบบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

 อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

หลักสูตร อบรม สัมมนา แนะนำ
  1. หลักสูตร การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน
  2. หลักสูตร การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. หลักสูตร วิถีสู่ Six Sigma Black Belt เบื้องต้น
  4. หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา 
  5. หลักสูตร การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม
  6. หลักสูตร เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ
  7. หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อก
  8. หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 4 M ในกระบวนการผลิต
  9. หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
  10. หลักสูตร การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 7 + 1

 
   
       

  อาจารย์สุเทพ โลหณุต
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] 

หลักสูตร อบรม สัมมนา แนะนำ
  1. หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นพื้นฐาน
  2. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการบริหารงานขาย
  3. หลักสูตร MS-Excel for Production Planning
  4. หลักสูตร การวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลสำรหับงานสำนักงานด้วย MS-Excel
  5. หลักสูตร การพัฒนาฐานข้อมูลงานบุคคลด้วย MS-Access ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
  6. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel
  7. หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate
  8. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
  9. หลักสูตร สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING
  10. หลักสูตร เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอด้วย PowerPoint แบบ InfoGraphics ขั้นพัฒนา

คุณรมณีย์ กองแก้ว
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

หลักสูตร อบรม สัมมนา แนะนำ
  1. หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต
  2. หลักสูตร แนวทางการตรวจสอบภายในตามระบบ ISO 19011
  3. หลักสูตร กระบวนการจัดซื้อ เพื่อการพัฒนาอย่างมืออาชีพ
  4. หลักสูตร การตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย
  5. หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  6. หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ
  7. หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพ
  8. หลักสูตร ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน (IATF 16949 Requirement and Implementation)
  9. หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 และการนำไปใช้
  10. หลักสูตร กระบวนการวางแผนคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและ การอนุมัติชิ้นส่วน

       
           
 ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
       
หลักสูตร อบรม สัมมนา แนะนำ
  1. หลักสูตร Happy @ Workplace
  2. หลักสูตร การประสานงานภายในและข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิผล
  3. หลักสูตร เทคนิค การสอน มอบหมาย และ ติดตามงาน
  4. หลักสูตร โปรแกรม กลยุทธ์รุกรับการแทรกแซงตลาดค้าปลีก
  5. หลักสูตร วิสัยทัศน์นักจัดการผ่าทางตันงานขาย
  6. หลักสูตร กลยุทธ์การขายแบบ Yes! ลืม But ?
  7. หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)
  8. หลักสูตร กลยุทธ์การขายแบบ Quick win
  9. หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่
 
10. หลักสูตร รู้จักลูกค้าได้กำไรถ้าเปิดใจให้เข้าถึง
หลักสูตร อบรม สัมมนา แนะนำ
  1. หลักสูตร การเขียน E-mail ภาษาไทย
  2. หลักสูตร เทคนิคการบริหารเอกสารอย่างครบวงจร 5 ส.
  3. หลักสูตร เลขายุคใหม่
  4. หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารแบบ Teamwork
  5. หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
  6. หลักสูตร “เทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยศักยภาพด้านภาษาเขียน”
  7. หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ
  8. หลักสูตร นักธุรการมืออาชีพ
  9. หลักสูตร การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ
  10. หลักสูตร สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร
       
           

Dr. Tan

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

         

หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แนะนำ 

1. Internal Audit ISO 9001-2015
2. _Internal Audit ISO 13485-2016
3. ISO 14001 for EMR 
4. หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO (ISO Documents and Records Control)
5. 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน ช่วยให้งานสุดเวิร์ค Play & learn
6. หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งและ การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
7. ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 50001:2018 Requirements
8. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
9. Finance for Non-Finance for Manager
10. หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

         


11 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 10881 ครั้ง

Engine by shopup.com