โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

Company Profile

 

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.


วิสัยทัศน์
(Vision)

การปรับตัวและการพัฒนาให้พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี จะเป็นเกราะกำบังให้กับธุรกิจและบุคลากรสามารถดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

Adaptability and Development under global dynamic changes in the 21st century are the challenges of organizations and their people to become the    winner at the end of the day.

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาความพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยความรับผิดชอบประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติ ตระหนักถึงการมีความคิดริเริ่ม ความกระตือรือร้น และความเป็นผู้นำเพื่อเป้าประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

 • Responsible to develop people under dynamic changes as a strategic partner
 • Intentionally create learning activities for value-added results practically
 • Focus on initiative, proactive and leading competency
 • Realize in social responsibility

ปณิธานการให้บริการ (Determination)

เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้าทุกราย จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า แม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงของลูกค้า

Focus on customized training courses with quality guarantee to ultimately satisfy customers’ needs.

 

บริการหลัก (Core Services)

 1. การอบรมสัมมนา (Training Seminar) : Public และ In-house              
 2. ที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Consultancy) โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) การขาย (Sales) การบริการ (Services)   รวมถึง การให้บริการทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

หลักสูตรการอบรมสัมมนา (Training Courses)

 1. หลักสูตรการบริการ (Services)                                                  
 2. หลักสูตรการขาย (Sales)
 3. หลักสูตรการตลาด (Marketing)
 4. หลักสูตรการจัดการและการพัฒนาพนักงาน (Management and HR Development)
 5. หลักสูตรการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 6. กิจกรรม Walk Rally

ตัวอย่างหลักสูตร (Interesting Courses)

 1. หลักสูตรการขาย และ การตลาด (Selling and Marketing)
  •  การสร้างและพัฒนาทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Sales Team : Building and Developing)
  •  การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)
  •  เทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (Selling Techniques for Dynamic Customers)
  •  การเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์ (Effective Negotiation Skills)
  •  การขายสำหรับพนักงานขายมือใหม่ (Selling Skills and Techniques for New Sales Reps)
  •  เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการขายอย่างได้ผล (Effective Product/ Sales Presentation Techniques)
  •  ทักษะการจัดการข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างได้ผล (Effective handling objections, negotiation and sales closing Skills)
  •  การขายผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Tele-Selling)
  •  เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)
  •  การจัดทำแผนการตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Plan)
  •  เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร (Customer Accessibility with Integrated Marketing Communication, IMC)
  •  กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิตอล (Digital Marketing Strategy)
 2. หลักสูตรการจัดการ & พัฒนาพนักงาน (Management and HR Development)หลักสูตรการบริการ (Services)
  •  เทคนิคการให้บริการให้โดนใจลูกค้า (Services Techniques to Customers’ Heart)
  •  จิตสำนึกการให้บริการด้วยใจ (Service Mind)
  •  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จนลูกค้าไม่หนี (Customer Relationship Management, CRM)
  •  การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (Customer Complaint Management)
  •  Professional Call Center
  •  การบริหารคนให้ได้คนเก่งและคนดี (Talent Management: A Challenging Approach)
  •  หัวหน้าที่ลูกน้องและบริษัทต้องการ (Supervisor/ Manager: A Role Model)
  •  ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Managerial Skills for New Generation Managers)
  •  การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency Development)
  •  การสอนงานและการประเมินผลงาน (Performance Coaching and Appraisal)
  •  การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation)
  •  การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 1. หลักสูตรทักษะการคิดและอื่นๆ (Thinking & Others) 
  • 
  การพัฒนาคิดเชิงรุก (Proactive Thinking)

  •  เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จ (Mindset Change to Success)
  •  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสําเร็จให้องค์กร) (Creative Thinking)
  •  คิดอย่างเป็นระบบพิชิตความสำเร็จ (Systemic Thinking)
  •  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชันเชิง (Problem Solving and Decision Making)
 2. กิจกรรม Walk Rally หรือ Company Outing
  •  การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation)
  •  การสร้างทีมงาน (Team Building)
  •  ทัศนคติความเป็นเจ้าของธุรกิจ (Sense of ownership)

ตัวอย่างบริษัทและองค์กรที่ใช้บริการ (Our Customers)

 • Dusit Executives Development Center (ในเครือโรงแรมดุสิตธานี)
 • เซเว่น อีเลเว่น (CP 7-Eleven/ CP All)
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
 • Toyota Motors (Thailand) Co., Ltd.
 • Siam NISSAN Co., Ltd.
 • Honda Automobile Co., Ltd.
 • Tri-Petch ISUZU Sales Co., Ltd.
 • Chevrolet Sales Co., Ltd.
 • Toshiba (Thailand) Co.,
 • Panasonic Management Co., Ltd.
 • Thai Glico Co., Ltd.
 • SCG PLC.
 • บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana PLC.)
 • บจ.เซ็นทรัลรีเทล (Central Retail Corporation)
 • บมจ. เสริมสุข (Pepsi)
 • Y.K. Shipping Services
 • Unithai Shipyard and Engineering
 • IEC
 • Brother (Thailand) Co., Ltd.
 • Phayathai Hospital (BDMS Group)
 • Sports City (2002) Co., Ltd.
 • AP Thai PLC.
 • บมจ. มั่นคงเคหะการ (Mankong Real Estate Group)
 • Property Perfect PLC.
 • บจ. ยัสปาล (Jaspal Group)
 • กลุ่มบริษัท บางกอกฟอร์ซ (Bangkok Force Group)
 • กลุ่มบริษัท Scientific Promotion Corporation
 • บมจ. หอแว่น (Better Vision)
 • OTIS Elevator (Thailand) Co., Ltd.
 • CP Consumer Product, Ltd.
 • CPF Training Center Co., Ltd.
 • สถาบันพระปกเกล้า (King Prapokklao Institute)
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Thai Commerce University)
 • Unique Engineering and Construction Public Co., Ltd.
 • Wyeth-Ayerst (Thailand) Co., Ltd.
 • Novo Nordisk Pharma
 • PL Asia Pacific Co., Ltd. (PharmaLink)
 • Boehringer Ingelheim (Thai) Ltd.
 • Diethelm (Thailand) Co., Ltd.
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayuthya)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank)
 • ธนาคารเกียรตินาคิน (Kiatnakin Bank)
 • ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank)
 • BEC Tero PLC.
 • Thai Ticket Major Co., Ltd.
 • บมจ. วิริยะประกันภัย
 • บจ.ไทยประกันชีวิต (Thai Life Insurance)
 • บมจ. ไทยประกันภัย (Thai Insurance)
 • บจ.เอซ อินชัวรันซ์ (ACE Insurance)
 • บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIG C Supercenter)
 • CDG Group

 

ที่อยู่บริษัท (Address)
 
   บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
   40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
   เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0   สำนักงานใหญ่

   ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.  086-318-3152

   Email: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com                               
   Website:  www.hipotraining.co.th
   Facebook: facebook.com/HIPOtraining
   Line ID: hipotraining

 


31 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 8234 ครั้ง

Engine by shopup.com