โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุก Proactive Customer Relationship Management (CRM)

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุก

Proactive Customer Relationship Management (CRM)

 

PRINCIPLES
            การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน  เนื่องจากความสัมพันธ์กับธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ในการเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า ใช้หรือไม่ใช้บริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ สินค้าและบริการในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ “สายสัมพันธ์” จะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและจะเป็นโซ่ตรวนที่มัดใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบันเลือกซื้อสินค้าและบริการจากหลากหลายช่องทางทั้งรูปแบบการพบปะพนักงานหรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางการบริการด้วยตนเองโดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตหรือ Social Media จำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับช่องทางนี้มากขึ้นควบคู่ไปด้วย
            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างสัมพันธ์ให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการสร้างสายสัมพันธ์อย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

OBJECTIVES
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถูกอกถูกใจลูกค้า
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

AREAS OF STUDY
     1. กรอบแนวคิด “การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า-CRM”
     2. การหาลูกค้าใหม่ และการรักษาลูกค้าเก่า พร้อมเทคนิค
     3. หลักของการบริหารความสัมพันธ์- เรียนรู้หัวใจของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
     4. ลำดับ/ ขั้นตอนการบริหารความสัมพันธ์ - เรียนรู้ลำดับการหยั่งรากลึกความสัมพันธ์กับลูกค้า
     5. ลูกค้าที่ควรสร้างความสัมพันธ์ด้วย- ลูกค้ากลุ่มใดที่ควรทุ่มเทในการสร้าง CRM ด้วย
     6. เครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

         6.1 Human Touch
               - Face-to-Face

         6.2 Non-Human Touch
               - Social Media Line
     7. การจัดการกับการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า

          7.1 คำชื่นชมและความประทับใจของลูกค้า

          7.2 การรับมือกับคำต่อว่าและความไม่พอใจของลูกค้า
     8. เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อความรู้สึกและประสบการณ์ที่ดี
     9. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
     10. ค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
     11. ทักษะการฟังที่ดี .. ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
     12. แก้ปัญหาทิศทางเดียวกัน
     13. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


06 มีนาคม 2567

ผู้ชม 228 ครั้ง

Engine by shopup.com