โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน
 และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

 

หลักการและเหตุผล
      ปัจจุบันถือว่าคนเป็นปัจจัยในการบริหารงาน  และ หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายโดยอาศัยความร่วมมือจากลูกน้อง นอกจากหัวหน้าจะต้องมีทักษะในการบริหารคน และ บริหารงานแล้ว หัวหน้าเองจะต้องมีเทคนิค ลูกล่อลูกชน ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อให้งานที่ทำอยู่สามารถดำเนินการต่อไปได้   ถ้าหัวหน้าท่านไหนไม่สามารถบริหารจัดการลูกน้องและวางแผนการทำงานได้ไม่ดี ก็จะทำให้เกิดผลกระทบและปัญหาที่ตามมาในที่สุด

      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวที่ดีมีความสามารถทั้งในเรื่องการบริหารคน และ การบริหารงาน จนสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นอย่างเหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ การเป็นหัวหน้างานที่บริษัท และ ลูกน้องต้องการ
  2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิคในการบริหารคนให้ได้งาน รวมถึงกระบวนการในการบริหารคนอย่างเป็นระบบ
  3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้ 4 + 2 เครื่องในการบริหารลูกน้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิคในการบริหารงาน เพื่อสร้างผลงานให้บรรลุเป้า จนเป็นที่ต้องการขององค์กร
  5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน บริหารตนเองในการทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
Module 1 การบริหารคนให้ได้คนเก่ง และ คนดี
  1.บทบาทหน้าที่ของการเป็น “หัวหน้างาน” ที่องค์กรต้องการ
     • บริหารคนให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ
     • บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
  2.เข้าใจเรื่องคน... การบริหารคนให้ถึงแก่น
     • เข้าใจตัวเอง ... สไตล์ของตัวหัวหน้าเองในการบริหารคน
     • เข้าใจลูกน้อง ...เจาะลึกสไตล์ลูกน้อง 4 ประเภท
     • เข้าใจกระบวนการบริหารคน...ให้ได้คนเก่ง และ ดี
  3.กระบวนการบริหารคน ให้ได้คนเก่ง คนดี ที่องค์กรต้องการ
     • กระบวนการที่ 1 คัดเลือกอย่างไรให้ได้พนักงานที่ตรงใจ
          -  การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกตามหลัก Competency & Behavior
     • กระบวนการที่ 2 ปรับเปลี่ยนและพัฒนา ...สร้างแขน ขา ให้กับตนเอง
          -  หาจุดด้อยที่ต้องปรับเปลี่ยน และ พัฒนา
          -  ลงมือพัฒนาอย่างมุ่งมั่น และ ชาญฉลาด
          -  ติดตามและประเมินผล
     • กระบวนการที่ 3 รักษา ...ด้วยการสร้างสายสัมพันธ์
          -  สร้างสายสัมพันธ์ รักงาน
          -  สร้างสายสัมพันธ์ รังองค์กร
          -  สร้างสายสัมพันธ์ รักหัวหน้า
  4.กิจกรรม Workshop เจาะลึก 3 กระบวนการบริหารคน
  5.สุดยอด 4 + 2 เครื่องมือที่หัวหน้างานต้องใช้ในการบริหารคนให้ได้งาน
     • การสั่งงาน มอบหมายงาน – สั่งงานลูกน้องอย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจ และ สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
     • การสอนงาน / พัฒนา – เทคนิคการสอนงานลูกน้อง ให้ลูกน้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
     • การติดตามงาน – กลยุทธ์การติดตามงานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ งานตกหล่น ไม่ลืม !!!  
     • การประเมินผลงาน – การประเมินผลงานด้านบวก ด้านลบ และ การให้คำแนะนำ
     • การสร้างทีมงาน – สร้างพลังการทำงานเป็นทีม
     • การปรับปรุงงาน – พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ไม่ให้งานผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
  6.กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้ 4 + 2 เครื่องมือการบริหารคนให้ได้งาน

Module 2 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  7.กลยุทธ์ 4 ขั้นตอน การบริหารงานที่หัวหน้างานต้องทราบและเข้าใจให้เจาะลึกถึงแก่น
     • ขั้นตอนที่ 1 วางแผนทำความเข้าใจคำสั่งของผู้บริหาร และ กำหนดเป้าหมาย หรือ ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างชัดเจน
     • ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ละเอียด รอบคอบ
     • ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของงานกับคำสั่งว่าตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารตรงการหรือไม่ พร้อมประเมินผลถึงวิธีการที่ใช้ เวลาที่ทำ และ ปัญหาพบที่เจอ
     • ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการทำงานให้ครั้งถัดไปสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น
  8.กิจกรรม Workshop สุดยอด 4 ขั้นตอนการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
  9.เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานอย่างมีกึ๋น….สำหรับหัวหน้างาน
     • ระบุปัญหาและสาเหตุให้ชัดเจน
     • หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
     • วิเคราะห์ทางเลือก และ หาเกณฑ์การตัดสินใจเลือก
     • ตัดสินใจเลือก และ ลงมือแก้ไขอย่างชาญฉลาด
     • สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  10.การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชั้น
     • 6 W’s 1 H
     • เทคนิคการใช้แผนภาพ
     • อื่น ๆ
  11.กิจกรรม Workshop สร้างอาวุธที่เข้มแข็ง…ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  12.Action Plan : บริหารคนให้ได้งาน บริหารงานให้บรรลุเป้า
  13.สรุป คำถาม - ตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151
  ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
  ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


06 มีนาคม 2567

ผู้ชม 180 ครั้ง

Engine by shopup.com