โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของสุดยอดผู้นำ

มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ

 

หลักการและเหตุผล

       ในการเป็น “หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก หัวหน้าบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของหัวหน้างานในทุกๆด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ 

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง ทั้งนี้จะเรียนรู้โดยผ่านฝึกทำกิจกรรม และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยาย

วันที่ หนึ่ง

1. ทักษะ 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ

2. มิติที่ 1 ทักษะในการคิด

- การคิดภาพใหญ่ และ การคิดในเชิงรายละเอียด

- การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)- จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

- กิจกรรม: การพัฒนาความคิด

3. มิติที่ 2 ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์

- การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

- การวางแผนเชิงกลยุทธ์

- กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์

4. มิติที่ 3 ทักษะการพูดและการสื่อสาร

- การสื่อสาร

- การนำเสนอ

- การต่อรอง

- กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสาร

5. มิติที่ 4 ทักษะการพัฒนาความรู้และวิธีการทำงาน

- การพัฒนาความรู้ในงาน

- การพัฒนาวิธีการทำงาน คำนึงถึงเป้าหมาย และ ผลลัพธ์

- การลดต้นทุน ลดทรัพยากร และ ลดการเสียเวลา

- การทำงานเชิงรุก

- กิจกรรม: การพัฒนาวิธีการทำงาน

วันที่ สอง

6. มิติที่ 5 ทักษะมนุษยสัมพันธ์ และ จิตวิทยา

- มนุษยสัมพันธ์ กับ การบริหารงาน

- จิตวิทยา กับ การทำงาน

- กิจกรรม: มนุษยสัมพันธ์ และ จิตวิทยา

7. มิติที่ 6 ทักษะการบริหารงาน และ ครองใจลูกน้อง

- การมอบหมายงาน และ การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- การติดตาม และ การประเมินผลงานลูกน้อง

- การตักเตือนลูกน้อง

- กิจกรรม: การบริหารงาน และ ครองใจลูกน้อง

8. มิติที่ 7 ทักษะการแก้ปัญหา บนพื้นฐาน EQ

- เทคนิควิเคราะห์ปัญหา

- การแก้ปัญหาอย่างแยบยล

- การนำ EQ มาใช้ในการแก้ปัญหา

- กิจกรรม: การแก้ปัญหา บนพื้นฐาน EQ

9. มิติที่ 8 ทักษะการบริหารความเปลี่ยนแปลง

- การพัฒนาวิสัยทัศน์ในการติดตามและมองเห็นการเปลี่ยนแปลง

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง

- การปรับตัว

- การพัฒนาลูกน้องให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

- กิจกรรม: การบริหารความเปลี่ยนแปลง

10. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


06 มีนาคม 2567

ผู้ชม 176 ครั้ง

Engine by shopup.com