โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน

การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน

    Job Improvement for Effective Job Implementation

 

หลักการและเหตุผล

           การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การขาดการปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถลดความผิดพลาดในการทำงาน ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงานให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพราะว่าจะเป็นทิศทาง แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติ ที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้อย่างมีเทคนิค รอบคอบ รอบด้าน ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน มีจิตสำนึกการทำงานแบบเชิงรุก มีประสิทธิภาพ และความสำเร็จที่เกิดจากประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ประเมิน วัดผลได้ และสามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงในการบริหารเป้าหมายในการทำงานในอนาคตได้ หรือถ้าเราสามารถหาเทคนิคการวางแผนได้ เราจะทำงานได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มีแรงบันดาลใจ หรือมีสิ่งกระตุ้น ที่จะให้การทำงานที่มีกำหนดเป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการ จากแผนงานที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบและมีแบบแผน เพื่อให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

                

วัตถุประสงค์

1. ช่วยลดการทำงานที่ผิดพลาด แต่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

2. ช่วยให้การทำงานประสานสัมพันธ์กัน รวมทั้งลดการทำงานซ้ำซ้อน

3. ช่วยให้เกิดจิตสำนึกการทำงานเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียในงาน

4. ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการปรับปรุงวิธีการทำงาน

5. ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานมากขึ้น

6. ช่วยให้สามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้

                   

หัวข้อการบรรยาย

1. ทำไมถึงต้องมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน ?

Workshop : ปัญหาความผิดพลาดจากการทำงาน

2. การลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

3. การสร้างจิตสำนึกทำงานเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียในงาน

4. เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการทำงาน

5. การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงานเพื่อจัดทำแผนการทำงาน

6. เทคนิคการวางแผนดำเนินงาน(Action Plan)ในเชิงปฏิบัติ

7. วิธีการติดตามผลการทำงานงานตามแผนงานเพื่อความรอบคอบ

8. วงจรการตรวจสอบและพัฒนาการทำงานแบบ PDCA

9. การวิเคราะห์วิธีการปรับปรุงและพัฒนางานแบบ “3ร”

10. สูตรสำเร็จวิธีการปรับปรุงและพัฒนางาน : PDCA + 3ร

workshop : การแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการทำงาน

 

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


06 มีนาคม 2567

ผู้ชม 167 ครั้ง

Engine by shopup.com