โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Engagement Team )

หลักสูตร การสร้างความผูกพัน
เพื่อการทำงานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Engagement Team )

 

วิทยากร ดร.พลกฤต  โสลาพากุล

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

              ในความหมายของคำว่า Effective Engagement Team คือ การสร้างความพึงพอใจ การสร้างความจงรักภักดีในการทำงานเป็นทีม เพราะหากทีมงานปราศจากการยอมรับ ต่างคนต่างทำงานโดยไม่ให้ความสำคัญต่อทีม เน้นเพียงแต่เป้าหมายของงานอย่างเดียวก็ยากที่จะสำเร็จ ดังนั้นการสร้างทีมงานให้ทำงานด้วยความจงรักภักดี ต้องอาศัยการมือส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ การสร้างความเข้าใจ สร้างความไว้วางใจ เชื่อใจโดยปัจจัยหลักที่สำคัญคือหัวหน้าทีมจะต้องสร้าง Trust เพื่อให้ทีมเกิดความผูกพันต่อทีมเอง

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างพึงพอใจในเนื้องาน ความผูกพันต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นทีม การภักดี (Loyalty) และสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) เพื่อยกระดับการสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ความหมายของทีมที่มีประสิทธิภาพ
 • Check in Emotion ก่อน Start
 • Workshop 1: สร้างทีมทีดีก่อน Start
 • Rapport Teambuilding
 • 5 เทคนิคในการสร้างความผูกพันความเป็นทีม
 • ผู้นำทีมริเริ่มสร้าง Trust
 • การสร้างความผูกพันด้วยพฤติกรรมใหม่
 • การรับฟัง และการมีส่วนร่วม
 • การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงาน ไว้ใจ อยู่รอด ต่อยอด สุดยอด
 • การให้รางวัล Reward
 • Workshop 2: กิจกรรมสร้างความผูกพันของทีม (กรณีศึกษา)
 • เป้าหมายหมายกับและความสำคัญของทีม
 • การออกแบบงานร่วมกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking)
 • Workshop 3: กิจกรรมการฟังด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อค้นหาเป้าหมายของทีม
 • Workshop 4: รูปแบบการพัฒนาทีมให้เกิด Engagement
 • สรุปการเรียนรู้

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


06 มีนาคม 2567

ผู้ชม 171 ครั้ง

Engine by shopup.com