โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ(Process Improvement Technique)

หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ
(Process Improvement Technique)

วิทยากร : อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง
ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา การจัดการอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 
ประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดการระบบการผลิตแบบลีน บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด 
ผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัท เจแปน โฟคลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด 
ปรึกษาอุตสาหกรรม คิว.ซี.ไอ.อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอลซัลแทน 
ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
วิศกร บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลติ้ง จำกัด

 

หลักการและเหตุผล

     คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจซึ่งคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ การทุ่มเทในการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้การที่บริษัทมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ยอดขายหรือบริการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ แต่การที่จะทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้นั้นก็จะต้องใช้ต้นทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ

      การปรับปรุงกระบวนการผลิต (Process Improvement) เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและส่งผลต่อการลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง การปรับปรุงลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของ การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จากการระดมสมองออกความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทาง เครื่องมือและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม

 

หัวข้อการฝึกอบรม : 
  1. ภาพรวมการผลิตและการบริการ
  2. ความอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน
  3. ปัจจัยที่สำคัญของกำไร รายได้ และต้นทุนในองค์กร
  4. ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลกต่อผลกระทบขององค์กรในปัจจุบัน
  5. การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  7. ปัจจัย ตัวแปร และตัวชี้วัดความสำเร็จในสายการผลิต
  8. SIPOC MODEL (S-Suppliers, I-Inputs, P-Process, O-Outputs, C-Customers)
  9. ความสำคัญของลูกค้าภายในและภายนอก
  10. แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและองค์ประกอบในการเพิ่มผลิต7 ประการ (QCDSMEE)
  11. แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน
  12. สาเหตุของปัญหา แนวคิดการจัดการปัญหา
  13. เครื่องมือคุณภาพและการแก้ไขปัญหา
  14. การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  15. กรณีศึกษา
  16. สรุปเนื้อหาและถามตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151

  ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
  ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


06 มีนาคม 2567

ผู้ชม 186 ครั้ง

Engine by shopup.com