โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen for Continuous Improvement)

หลักสูตร การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
(Kaizen for Continuous Improvement)

 

วิทยากรอาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง

ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (LEAN (Supply Chain, Manufacturing, Logistics)

TPM,TQM, QCC , 5S , Kaizen ,Suggestion), ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift), ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญ
การตรวจสอบการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมประสบการณ์กว่า 25 ปี

หลักการและเหตุผล

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความไม่ปลอดภัย และการทำงานที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือง่ายๆ ของกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของเสียที่ลดลง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมในเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อไปในอนาคต
การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) โดยหลักสูตรนี้จะสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม ไคเซ็น และเพื่อให้เกิดคณะกรรมการดำเนินงาน ที่จะเข้าใจแนวคิด ในการดำเนินกิจกรรมของ ไคเซ็น ที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งคณะทำงาน การติดตาม การดำเนินงาน และเรียนรู้วิธีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น เพื่อช่วยชี้แนะให้กับพนักงาน ได้ด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น PDCA, QC7 Tools, 5S ฯลฯ ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานไคเซ็นอย่างจริงจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมไคเซ็นในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรม ไคเซ็น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้แนะกระบวนการทำงานของพนักงานได้อย่างถูกวิธี และทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. ไคเซ็นคืออะไร

2. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

3. หัวใจสำคัญ และประโยชน์ของการไคเซ็นเพื่อการปรับปรุง

4. ปัญหา และอุปสรรค์ของการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น

5. การค้นหา ประเมิน และคัดเลือกหัวเรื่องกิจกรรมไคเซ็น

6. การค้นหาประเด็นปัญหา และสาเหตุ

7. หลักการวิธีการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงไคเซ็น

8. ตัวอย่างของใบกิจกรรมข้อเสนอแนะที่ดีและไม่ดี

9. การส่งเสริมให้พนักงานให้สามารถคิดค้นปรับปรุงจากงานที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

10. การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

11. เครื่องมือช่วยในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น 5ส. 7QC Tools 5 Why Analysis

12. ผังก้างปลา (Fishbone) ECRS Mind Mapping

13. ตัวอย่างข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง /ตอบข้อซักถาม

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


06 มีนาคม 2567

ผู้ชม 200 ครั้ง

Engine by shopup.com