โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตรเทคนิคการใช้งาน Excel สำหรับ HR (Microsoft Excel Techniques for HR)

หลักสูตร เทคนิคการใช้งาน Excel สำหรับ HR

(Microsoft Excel Techniques for HR)

 

วิทยากร อาจารย์นันทชัย  อินทรอักษร

วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการบริหารวิศวกรรม / เครื่องมือ / การควบคุมคุณภาพ

       /เพิ่มมผลผลิตและปรับปรุงขบวนการผลิต

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

 

หลักการ/แนวความคิด

โปรแกรม  Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

หลายท่านไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม 

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel ได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้

3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟชนิดต่างๆ ได้

4. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจฟังก์ชันที่จำเป็นในการสร้างงาน

5. เพื่อให้เข้าในการใช้ PIVOT Table / Chat

6. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. ทบทวนพื้นฐาน Excel และคีย์ลัดเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น

2. ทำประวัติการอบรม สร้างใบประกาศ (Certificate)

3. การตั้งหน้ากระดาษและการสั่งพิมพ์งาน

4. การบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมากและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว (Conditional Formatting)

Workshop: ไฮไลท์ข้อมูลอัตโนมัติ

5. สูตรคำนวณ พื้นฐาน ได้แก่SUM(), AVERAGE() , MAX() , MIN(), COUNT, COUNTA

Workshop: บัญชีคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

6. สูตรการทางานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF

Workshop: คำนวณอายุงาน คำนวณการผ่อน/เช่าชำระรถ/อุปกรณ์สำนักงานได้

7. สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน- IF, SUMIF(), COUNTIF(),VLOOKUP()

Workshop; การตัดเกรดพนักงาน การนับพื้นที่5สแบบอัตโนมัติพร้อมกราฟสวยงาม การดึงข้อมูล

8. วิธีการสร้างกราฟประเภทต่างๆColumn , Line , Stacked Column , Pie Combination Charts , 2-Axis Chart

9. การสร้างPivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และ การสร้างกราฟจาก Pivot table

10. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนาไปใช้กับโปรแกรมWord และ PowerPoint

 

หมายเหตุ หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


07 มีนาคม 2567

ผู้ชม 231 ครั้ง

Engine by shopup.com