โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

การจัดทำ Smart JD อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำ Smart JD อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร: วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้า

และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากล มากกว่า 18   ปี

 

 

หลักการและเหตุผล

การรับพนักงานเข้ามาในองค์กรในแต่ละตำแหน่งงาน หากองค์กรไม่ได้กำหนดไว้ว่า ตำแหน่งงานนั้น ๆ

มีหน้าที่ต้องทำอะไร และสิ่งที่องค์กรต้องการจากตำแหน่งงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร  พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องทราบขอบเขตความรับผิดชอบในตำแหน่งงานของตนเอง ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Key competency)  ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่ง (Performance Indicators) แม้กระทั้ง ความยากของงาน ความเสี่ยง ข้อควรระวังในตำแหน่งงาน การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานจะทำให้เกิดความชัดเจนของงาน ไม่สับสน และผู้ดำรงตำแหน่งสามารถพัฒนาตัวเองได้

หลักสูตรจัดทำเพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ เข้าใจบทบาทขอบเขต ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน วิธีการเขียน คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทของตำแหน่งงาน และความสำคัญของการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้ถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน การประเมินผลงานในองค์กร และประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

4. เรียนรู้ความสำคัญและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดทำ JD (คำบรรยายลักษณะงาน) ภายในองค์กรแต่ละตำแหน่งงาน

 • ความหมายและประโยชน์ของ JD
 • องค์ประกอบหลัก ส่วนใดบ้างที่จะเป็นผู้จัดทำรับผิดชอบในการจัดทำ JD
 • ข้อจำกัดและแนวทางแก้ไขในการจัดทำ JD

5. เรียนรู้ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างการทำงาน และคำบรรยายลักษณะงานกับกระบวนการจัดทำ JD
เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของคนให้ทำงานสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 

6. เรียนรู้เทคนิคการกำหนดบทบาทหน้าที่ (JD) เพื่อป้องกันปัญหา

 • งานซ้ำซ้อนระหว่างหัวหน้า-ลูกน้อง หรือหน่วยงาน
 • JD ตำแหน่งผู้จัดการ เหมือนกับ JD ตำแหน่งของลูกน้อง (ผู้จัดการทำงานแบบเสมียน)
 • งานที่ควรจะทำ ไม่ใช่งานที่อยากจะทำ

. 7. เรียนรู้การวิเคราะห์งาน จุดเริ่มต้นของกระบวนการเขียน JD

8. เรียนรู้ลักษณะของ SMART JD และมีรูปแบบ มีองค์ประกอบอย่างไร ?

9. เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการจัดทำใบบรรยายลักษณะงานภายใต้หลักการ SMART JD

 • การเขียนบรรยายในส่วนต่าง ๆ ของ SMART JD
 • ฝึกปฏิบัติการเขียน SMART JD ในแต่ละส่วน
 • ตัวอย่าง SMART JD
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานและการเขียน SMART JD

10. เทคนิคการวิเคราะห์ Competency จาก SMART JD เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

 • ความหมาย หลักการและแนวคิดของ Competency
 • ความสำคัญของ Competency แต่ละประเภท กับบุคลากรแต่ละระดับ

11. เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด KPI จาก SMART JD เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัด

 • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • คุณลักษณะและประเภทของตัวชี้วัด
 • การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ Competency และ KPI จาก SMART JD

12. แนวทางในการนำ SMART JD ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency
 • การสรรหาคัดเลือกพนักงาน
 • การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
 • การประเมินค่างาน

13. แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

14. สรุปและตอบคำถาม

 

หมายเหตุ หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


07 มีนาคม 2567

ผู้ชม 154 ครั้ง

Engine by shopup.com