โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

การขายสินค้าอุตสาหกรรม

การขายสินค้าอุตสาหกรรม

 

 

หลักการและเหตุผล
     ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า พนักงานขาย ลูกค้า รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  โดยเฉพาะการขายสินค้าอุตสาหกรรมนั้น พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารยอดขาย เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายในที่สุด
     หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขายสินค้าอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขายสินค้าอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ รวมถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้พนักงานขายสามารถขายสินค้าอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 ไขกุญแจ…การขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ยอดขายทะลุเป้า
1. ปลุก DNA นักขายสินค้าอุตสาหกรรม…ปรับทัศนคติ เปลี่ยนความคิดให้ ขาย ขาย ขาย !!!
2. การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขายอย่างเหนือชั้น
- พนักงานขาย
- ลูกค้า
- สินค้า
3. การขายและเพิ่มยอดขายด้วยตัวพนักงานขาย
- การวิเคราะห์ Competency สำคัญที่พนักงานขายต้องมี
- การค้นหาความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า
- การสร้างสัมพันธ์ความลูกค้า
- การแนะนำสินค้าและบริการให้โดนใจลูกค้า
- การกระตุ้นไฟให้ตัวเองในงานขาย
4.เข้าใจสินค้าและบริการอย่างถึงแก่น เพื่อสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของสินค้าและบริการ
- การรับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของสินค้าและบริการในมุมมองของลูกค้า
- อื่น ๆ
5. กิจกรรม Workshop เข้าใจเรื่องตนเองและสินค้าเพื่อสร้างพลังในการขาย
6. เจาะลึกถึงบทบาทลูกค้า !!! …การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของ Key Person เพื่อสร้างโอกาสทางการ      
- ขาย
- Gate Keepers
- Influencer
- Buyer
- Decision Maker
7. กิจกรรม Workshop ตีให้แตก !!! เรื่องลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการขอ Key Person เพื่อสร้างโอกาสทางการขายอย่างมีชั้นเชิง

Module 2 กลเม็ดเคล็ดลับการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ได้ยอดทะลุเป้า
8. เทคนิคการเตรียมตัวและวางแผนเพื่อเนรมิตการขายให้ได้ตามเป้า
- เตรียมข้อมูลลูกค้า
- เตรียมตัวเอง
- วางแผนการขาย
9. ยุทธวิธีการเปิดการขาย … ด้วยวิธีการเปิดใจลูกค้า
- การวางตัว การใช้คำพูด
- บุคลิกภาพภายใน ภายนอก
10. เทคนิคการถามแบบง่าย ๆ เพื่อค้นหาปัญหาและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
- การใช้คำถามเปิด
- การใช้คำถามปิด
11. การเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการนำเสนอสินค้าแบบวิธีการสร้างความแตกต่าง 
- F.A.B.E Model
12. กลยุทธ์การเจรจาจาต่อรองด้วย Four Steps
13. การปิดการขายอย่างมีชั้นเชิง
- การสังเกตสัญญาณการซื้อ
- เมื่อไหร่ที่ควรจะปิดการขาย
14. กิจกรรม Role Play ยุทธิวิธีการสินค้าอุตสาหกรรมให้ยอดขายทะลุเป้า
15. การประเมินและติดตามผลการขาย
16. สรุปคำถาม - คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


07 มีนาคม 2567

ผู้ชม 198 ครั้ง

Engine by shopup.com